Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do poprawy zdrowia

Europejskie strukturalne i Wsparcie Funduszy Inwestycyjnych inwestycje krajowe, regionalne, dzięki lokalne projekty, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy stworzenie i zrównoważony Europejczyk gospodarki. W tym artykule przyjrzymy się niedawnemu projektowi, który badał wpływ funduszy ESI na zdrowie i wyciągnięto wnioski dotyczące promocji zdrowia. 

Autor: Andrew Barnfield

Pandemia Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) to zestaw instrumentów, które zostały zaprojektowane przez Unię Europejską w celu realizacji jej polityki regionalnej. Ideą funduszy jest pomoc w zmniejszaniu dysproporcji regionalnych pod względem dochodów, bogactwa i możliwości. W związku z tym biedniejsze regiony Europy otrzymują większe wsparcie. Jednak wszystkie regiony europejskie kwalifikują się do finansowania w ramach różnych dostępnych funduszy i programów. W latach 2014-2020 całkowity budżet wynosi prawie 640 miliardów euro, co stanowi ponad połowę całkowitego budżetu UE, przy czym najistotniejszymi środkami na inwestycje w zdrowie są Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). ).

EuroHealthNet pracował w konsorcjum partnerów nad EFSI na zdrowie projekt mający na celu zbadanie wpływu EFSI na zdrowie w okresie 2014-2020 poprzez mapowanie programowania państw członkowskich i wydatków na projekty. Pomysł polegał na odkryciu, w jakim stopniu fundusze wspierają różne rodzaje interwencji związanych ze zdrowiem. W ramach projektu porównano również trendy w wydatkach z głównymi celami polityki UE, a także z odpowiednimi celami krajowymi określonymi w Proces europejskiego semestru, który koordynuje politykę gospodarczą, fiskalną, a od niedawna także społeczną w całej UE. Cele odnoszą się do konieczności zarządzania presją w zakresie wydatków publicznych wywołaną starzeniem się populacji i rosnącą częstością występowania chorób przewlekłych. Odnoszą się również do zachęcania do aktywności zawodowej poprzez zapobieganie odejściom z rynku pracy związanym ze zdrowiem.

Projekt obejmował przegląd sfinansowanych projektów, w wyniku którego znaleziono 7,404 projekty związane ze zdrowiem, z czego 2,535 projektów w dwudziestu trzech państwach członkowskich dotyczyło promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, zdrowego starzenia się i zdrowej siły roboczej. Liczba projektów w tym obszarze odpowiada 34% wszystkich dofinansowanych projektów. Wartość tych projektów to 1.9 mld euro, czyli 24% całkowitego budżetu. Średnia wielkość dofinansowanych projektów wyniosła 0.8 mln EUR. Najwięcej projektów odnotowano w Polsce (1,776 projektów) i Niemczech (216 projektów). Znaczną liczbę projektów odnotowano również w Belgii, Wielkiej Brytanii i Estonii. Zgodnie z oczekiwaniami najwyższy poziom wydatków odnotowano w Polsce, a wśród innych wiodących odbiorców znajdują się Wielka Brytania, Słowacja i Łotwa. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki inwestycjom w zdrowie z EFSI 41.7 mln osób w UE skorzysta z finansowanych projektów zdrowotnych w latach 2014–2020. Duża liczba projektów i stosunkowo niewielka kwota oznacza, że ​​projekty w tym obszarze są mniejsze niż w innych obszarach, a że fundusze strukturalne przyciągają projekty będące próbami lub projektami badawczymi, które nie mogą znaleźć finansowania z budżetów krajowych. Ogólnie rzecz biorąc, projekt EFSI oznacza, że ​​finansowanie promocji zdrowia wymaga ponownej oceny pod kątem przyszłych wyzwań zdrowotnych i społecznych.

Jeśli chodzi o promocję zdrowia, widzimy wiele projektów, które są dość małe pod względem dofinansowania. Oznacza to, że EFSI są ważną okazją dla organizacji, instytutów i instytucji zarządzających do znalezienia środków finansowych na obiecujące projekty, których nie można sfinansować ze środków krajowych. W niektórych przypadkach, gdy projekty okazały się skuteczne, można było zwrócić się do finansowania krajowego, aby zagwarantować przyszłość projektu. W Chorwacji Instytut Zdrowia Publicznego kieruje projektem o wartości 4 mln UE (Zdrowe życie), którego celem jest poprawa stanu zdrowia ludności poprzez zmniejszenie behawioralnych, biomedycznych i społeczno-medycznych czynników ryzyka poprzez stworzenie sprzyjających środowisk umożliwiających obywatelom Chorwacji dobry stan zdrowia i wysoką jakość życia. Szczegółowe cele projektu to poprawa wiedzy i postaw na temat znaczenia zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce nadwagi i otyłości dla całego społeczeństwa.

 

Inne projekty finansowane z funduszy EFSI obejmują dwa projekty partnerskie Estonii, Finlandii i Łotwy dotyczące zdrowego starzenia się, wykluczenia społecznego i zdrowia dzieci. Pierwszy, Bądźmy aktywni! (264,007 261,460 EUR) opracowali nowe działania wolontariackie dla seniorów w miastach Parnawa, Ryga i Turku w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawy zdrowego starzenia się. Celem projektu było nawiązanie połączeń między miastami w celu wymiany doświadczeń i wspólnego opracowania najbardziej odpowiedniego systemu wsparcia. Drugi, EmpowerKids (6 12 EUR) dotyczył problemu wykluczenia społecznego oraz nieodpowiednich informacji zdrowotnych i porad społecznych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. W ramach projektu opracowano internetową, przyjazną dla użytkownika grę skierowaną do dzieci w wieku XNUMX-XNUMX lat. Narzędzie to daje pracownikom socjalnym i zdrowotnym możliwość dyskusji z dziećmi na tematy dotyczące odżywiania, aktywności fizycznej, codziennej rutyny i zasobów rodzinnych oraz udzielania porad w atrakcyjny sposób. Kompleksowa baza danych projektów zdrowotnych finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest dostępna pod adresem: ezyfunduszezdrowie.eu

Podczas EFSI na zdrowie warsztaty poświęcone promocji zdrowia, prowadzone przez przewodniczącą EuroHealthNet Mojcę Gabrijelčič-Blenkuš, które odbyły się w Zagrzebiu w Chorwacji. Dyskusje koncentrowały się na potrzebie przyjęcia podejścia opartego na równości zdrowia w przyszłych finansowanych projektach. Fundusze ESI powinny koncentrować się na projektach, które skutecznie zmniejszają nierówności zdrowotne i nowe obciążenia życiowe (przekazy medialne, różne wpływy na środowisko i inteligentne interwencje). Byłoby to sygnałem dla krajów i innych zainteresowanych stron, że EFSI mają cel społeczny, który jest specjalnie dostosowany do zmniejszania nierówności zdrowotnych i zakorzeniony w społecznych determinantach podejścia do zdrowia. Istnieje wyraźna potrzeba edukowania edukatorów i pomocy w wywołaniu zmiany sposobu myślenia w dziedzinie medycyny. Promocja zdrowia musi być aktywnie włączana do wszystkich projektów, które dotyczą zdrowia lub opieki zdrowotnej. Priorytetem powinna być również edukacja decydentów politycznych w zakresie zasad „Zdrowie we wszystkich politykach” oraz w kwestiach zdrowia publicznego. Komisja Europejska powinna zaangażować się w tego rodzaju długofalowe myślenie strategiczne we współpracy z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi.

EuroHealthNet prowadzi dział pomocy dla partnerów zainteresowanych wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w swojej pracy, aby pomóc im przeprowadzić ich przez cały proces.

Więcej informacji na stronie

www.esifundsforhealth.eu

EuroHealthNet.eu

nierówności-zdrowia.eu

Andrzej Barnfield
Koordynator Platformy Praktyk at EuroHealthNet | + posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Przepraszamy za niedogodności.