Grecja – Towarzystwo na rzecz Rozwoju i Twórczego Zawodu Dzieci (EADAP)

Autorstwa Natassy Papaprokopiou i Athiny Kammenou

Towarzystwo na rzecz Rozwoju i Twórczego Zawodu Dzieci (EADAP) jest organizacją non-profit założoną w 1992 roku przez grupę specjalistów akademickich. Od tego czasu jest to:

 • uczestnictwo w sieciach europejskich i międzynarodowych,Załącznik-20---logo-EADAP
 • angażowanie się w badania naukowe,
 • wdrażanie programów szkoleń i szkoleń na odległość na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • specjalizujący się w ciągłym doskonaleniu zawodowym,
 • organizowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla małych dzieci,
 • zachęcanie do współpracy między rodzicami, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia oraz instytucjami edukacyjnymi i zdrowotnymi
 • angażowanie się w programy promujące poszanowanie różnorodności,
 • produkcja materiałów drukowanych i audiowizualnych oraz
 • organizowanie warsztatów, konferencji, festiwali i wyjazdów studyjnych.

EADAP jest organizacją pozarządową certyfikowaną przez Ministerstwo Zdrowia (Rejestr nr 0994) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NGO Special Register nr 384, Hellenic Aid). Od 1999 roku EADAP realizuje programy koncentrujące się na:

 • konkretne cele, jak to zostało zrobione, na przykład w programie edukacji międzykulturowej „Ezop”,
 • konkretne tematy, takie jak np. profilaktyka zdrowotna dla małych dzieci, edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna, ewaluacja itp. oraz
 • formułowanie umów pomiędzy decydentami, menedżerami średniego szczebla i profesjonalistami.

Jakie są cele EADAP?

Celem EADAP jest promowanie jakości usług skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin w Grecji i poza nią poprzez badania, tworzenie sieci i udział w krajowych, europejskich i międzynarodowych projektach i programach dotyczących zdrowia, edukacji, kultury i środowiska.

Jak pracujesz na poziomie krajowym/regionalnym?

Punktem wyjścia działań EADAP była poprawa warunków życia małych dzieci, głównie na terenach słabo rozwiniętych. Trwające badania nad zmieniającymi się wzorcami społecznymi w społeczeństwie greckim i trudnościami w akceptowaniu zmian pomogły EADAP zdobyć wiedzę fachową w dziedzinie szkoleń i technik wewnątrzszkolnych, które promują zmiany w strukturach przedszkolnych i szkolnych.

EADAP od lat kładzie szczególny nacisk na kompleksową interwencję na rzecz dzieci i rodzin oraz intensywniej pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk kładzie się na to, w jaki sposób struktury opieki zdrowotnej przyjmują dzieci i ich rodziny, a także na badania działań promujące partnerstwo między podmiotami państwowymi i niepaństwowymi. W ciągu ostatniego roku EADAP zajmował się poradnictwem na odległość dla rodzin na odległych i odizolowanych obszarach wysp Morza Egejskiego.

Dlaczego zdecydowałeś się zostać członkiem EuroHealthNet?

Grecja została skonfrontowana z niezwykle trudną sytuacją społeczną i gospodarczą, która poważnie wpłynęła na istniejące struktury zdrowotne, profilaktyczne i edukacyjne sektora publicznego. Aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, bezwzględnie potrzebujemy wsparcia w nawiązywaniu współpracy z doświadczonymi, certyfikowanymi partnerami, którzy zetknęli się z podobnymi sytuacjami i otwierają się na możliwości transferu know-how i doświadczenia. Bardzo ważny jest dla nas również dostęp i więcej informacji na temat europejskich projektów, działań i sieci.

Jaka jest Twoja wizja (idealny scenariusz) zdrowia publicznego i promocji zdrowia w UE? Jak EuroHealthNet może się do tego przyczynić?

Wierzymy, że agencje rządowe z jednej strony, a organizacje non-profit, pozarządowe i bardziej wyspecjalizowane (np. organizacje pozarządowe, lekarze bez granic itp.) z drugiej mogą funkcjonować komplementarnie poprzez partnerstwa w promowaniu równości w zdrowiu.

Wzmocnienie mniejszych struktur zarządzania przy zastosowaniu nowoczesnych systemów operacyjnych (ścisły monitoring, ewaluacja zewnętrzna) może prowadzić do ukierunkowanych, szybkich i skutecznych działań oraz zagwarantować skuteczność partnerstw. Uważamy, że w krajach, w których występują poważne problemy z awarią, potrzebne są mechanizmy bezpośredniej kontroli stosowane bezpośrednio od strony finansującej do ostatecznego odbiorcy.

Jak najlepsze wykorzystanie środków dostępnych w budżetach rządowych, w połączeniu z elastycznością organizacji prywatnych i pozarządowych, może skierować zdrowie publiczne na obszary dotychczas niezbadane ze względu na biurokrację i strategie odgórne. W ten sposób potrzeby części ludności, a zwłaszcza osób pilnie potrzebujących opieki, będą lepiej zaspokajane.

EuroHealthNet to bardzo znacząca sieć organizacji i ekspertów badających, analizujących i promujących innowacyjne praktyki mające na celu poprawę polityki zdrowia publicznego w całej Europie. Uważamy, że wiedza specjalistyczna wyłaniająca się z tych partnerstw może zostać przyjęta przez liderów w postaci zasad i uzupełniających wytycznych oraz zostać zintegrowana w kontekstach instytucjonalnych. Ponadto EuroHealthNet może promować partnerstwa pomiędzy różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi. W ten sposób organy publiczne będą mogły skuteczniej zaspokajać potrzeby różnych grup docelowych. Po połączeniu pomysłów i sugestii z różnych państw członkowskich, które być może mają wspólne cechy, EuroHelathNet może formułować i promować je w dyrekcjach generalnych Komisji Europejskiej. Ważne jest utrzymanie aktualnego dzielenia się strategiami i najlepszymi praktykami wśród członków EuroHealthNet w celu wzmocnienia transferu partnerstw innowacyjnych.

Dr Natassa Papaprokopiou
+ posty

Natassa posiada doktorat z edukacji. Studiowała psychologię i pedagogikę w Paryżu na Uniwersytecie Paryskim V-Rene Descartes. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji Przedszkolnej w Ateńskim Technologicznym Instytucie Edukacyjnym, członkiem Rady Dyrektorów IEDPE (Institute Européen pour le Développement des Potentialités de tous les Enfants) oraz członkiem Komitetu Naukowego EADAP. Wykładała pedagogikę i psychologię na poziomie uniwersyteckim. Od wielu lat uczestniczy w europejskich komitetach badawczych. Jej badania koncentrują się na działaniach w szkołach, aw szczególności przedszkolach. Ponadto systematycznie zajmuje się badaniem innowacji edukacyjnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Jej prace badawcze zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, a także dokonała wielu wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Promowała innowacje w szkołach i zacieśniła współpracę między urzędnikami oświatowymi i organami edukacyjnymi za granicą.

Athina Kammenou
+ posty

Athina studiowała na Wydziale Przedszkoli/Nauczycieli Przedszkoli, a także na Wydziale Psychologii i Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Genewskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej i integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami w strukturach wychowania przedszkolnego. Wykładała na Wydziale Przedszkoli/Nauczycieli Przedszkoli kantonu Genewa. Jako pedagog kierowała przedszkolami i żłobkami w Genewie. Uczestniczyła w komisjach oceny programów żłobków i była odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie zindywidualizowanych programów integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami. Po powrocie do Grecji przez dwa lata pracowała jako konsultant pedagogiczny w przedszkolu Szkoły Ionios w Atenach. Obecnie jest asystentką laboratoryjną na Wydziale Edukacji Przedszkolnej (dawniej Departamentu Wczesnej Opieki nad Dzieckiem) Technologicznego Instytutu Edukacyjnego (TEI) w Atenach. Od 2004 roku współpracuje z EADAP w programach badawczych i szkoleniowych.