Inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie – nowe centrum współpracy WHO w Walii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła Dyrekcję ds. Polityki, Badań i Rozwoju Międzynarodowego (PRID) w zakresie zdrowia publicznego Walii na Centrum Współpracy WHO (CC) ds. „Inwestycji na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia”. Przez lata Public Health Wales odgrywał wiodącą rolę we wspieraniu inwestycji w zdrowie i dobre samopoczucie ludzi, napędzając zrównoważony rozwój i promując dobrobyt dla wszystkich w Walii i poza nią. Jest to pierwszy na świecie CC w tej dziedzinie wiedzy WHO. Dołącza do sieci ponad 800 współpracujących centrów zlokalizowanych w 80 krajach na całym świecie.

Dr Mariana Dyakova i prof Mark A Bellis (Zdrowie Publiczne Walia)

Zdrowie publiczne w Walii jest krajową agencją zdrowia publicznego, której celem jest osiągnięcie zdrowszej, szczęśliwszej i bardziej sprawiedliwej Walii. Zapewnia profesjonalne niezależne porady i usługi w celu ochrony, poprawy i promocji zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zmniejszania nierówności zdrowotnych. Dyrekcja PRID pracuje nad zapewnieniem, że organizacja jest kluczowym graczem w dziedzinie badań i zdrowia na świecie, informując o polityce i praktyce oraz poprawiając skuteczność, jakość i wydajność działań w zakresie zdrowia publicznego. Oznaczenie WHO CC opiera się na długiej historii współpracy WHO w ramach zdrowia publicznego Walii, w ścisłej współpracy z WHO Europe i europejskimi Biuro Inwestycji na rzecz Zdrowia i Rozwoju w Wenecji.

Koncentracja i możliwości CC WHO

WHO CC będzie wspierać i ułatwiać inwestycje na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia jako siła napędowa i czynnik umożliwiający zrównoważenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz dobrobyt dla wszystkich. Wyznaczenie obejmuje 4-letni program pracy mający na celu opracowywanie, gromadzenie i dzielenie się informacjami o tym, jak najlepiej inwestować w lepsze zdrowie, zmniejszać nierówności i budować silniejsze społeczności w Walii, Europie i na świecie. Wspiera również Walię we wdrażaniu Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (1) i jej wiodący na świecie odpowiednik krajowy, ustawa o dobrobycie przyszłych pokoleń (Walia) (2); a także krajowa strategia „Dobrobyt dla wszystkich” (3).

Status WHO CC przynosi możliwości dla:

 • dzielenie się wiedzą, dowodami i najlepszymi praktykami oraz uczenie się;
 • opracowywanie i stosowanie innowacyjnych podejść i narzędzi;
 • rozszerzanie naszych sieci i nawiązywanie nowych partnerstw;
 • współpraca i wsparcie techniczne;
 • łączenie zasobów i zdolności;
 • generowanie dochodów zewnętrznych i finansowanie międzynarodowe;
 • rozwój badań stosowanych w celu informowania i wpływania na politykę i praktykę; oraz
 • rozwijających się ludzi, organizację i naród globalnych obywateli.

Po co inwestować w zdrowie i dobre samopoczucie?

Na całym świecie iw Regionie Europejskim pojawiają się rosnące wyzwania zdrowotne, nierówności, gospodarcze i środowiskowe. Wymagają pilnych i priorytetowych inwestycji, aby zapewnić zrównoważony rozwój i dobrobyt dla obecnych i przyszłych pokoleń. Rządy mogą mieć duży wpływ na wszystkie czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie, na sposób życia ludzi i ich codzienne wybory. Współpraca z ludźmi i społecznościami w sposób partycypacyjny (podejście obejmujące całe społeczeństwo), a także na różnych sektorach i szczeblach rządowych (podejście obejmujące całe społeczeństwo) jest niezbędna do informowania, opracowywania i wdrażania skutecznych polityk sprzyjających zdrowiu i dobrobytu, a także trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, bezpieczeństwa i pokoju.

Nadrzędny Ramy inwestycji na rzecz zdrowia i zrównoważonego rozwoju (rysunek 1, (4)) został opracowany, uznając złożoną, wzajemną, wielosektorową, wielopoziomową relację pomiędzy inwestowaniem w zdrowie a osiąganiem zrównoważonego rozwoju. Na podstawie najnowszych dowodów europejskich i walijskich (4, 5), 12 kluczowych polityk zdrowia publicznego dla priorytetowych inwestycji został zidentyfikowany. Wszystkie z nich dotyczą obszarów o wysokim obciążeniu zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz kosztów i wykazują silne Społeczny zwrot z inwestycji (SROI) (6) tak, aby korzystały ze wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju.

Koncentracja i możliwości CC WHO

Zidentyfikowano trzy ścieżki (4) dzięki którym inwestycje na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia napędzają (bezpośrednio przez sektor zdrowia) i umożliwiają (pośrednio przez inne sektory) zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy:

 1. Ścieżka zdrowia i bezpieczeństwa poprzez wydłużenie średniej długości życia, poprawę jakości życia, budowanie kapitału ludzkiego, zwiększenie wydajności pracy oraz zapewnienie krajowego i globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego;
 2. Ścieżka społeczna i sprawiedliwa poprzez zmniejszanie różnic zdrowotnych wzdłuż gradientu społecznego i płci, budowanie kapitału społecznego, tworzenie stabilności politycznej i osiąganie równości zatrudnienia dla kobiet, młodych ludzi i najuboższych; oraz
 3. Ścieżka gospodarcza i innowacyjna poprzez bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty ekonomiczne, takie jak zapewnienie zatrudnienia i godnych miejsc pracy, budowanie umiejętności, tworzenie infrastruktury, zakup materiałów i technologii, dostarczanie komunikacji, tworzenie konkurencyjnych usług medycznych i innowacje technologiczne (zwłaszcza „walking the talk” przez sektor zdrowia) napędzanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

W podsumowaniu, istnieją mocne dowody na poparcie inwestowania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia jako siły napędowej i umożliwiającej zrównoważenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Połączony charakter obecnych wyzwań i rozwiązań wymaga silnego przywództwa, strategicznego i politycznego zaangażowania oraz nowych podejść poprzez tworzenie sieci, współpracę i zaangażowanie obywateli na wszystkich poziomach polityki i zarządzania. Nowy Komitet ds. Zdrowia Publicznego WHO w Walii przyjął wiodącą rolę w tym obszarze pracy we współpracy z odpowiednimi partnerami na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na informowanie i promowanie bardziej zrównoważonych polityk, przyjęcie zasad praw człowieka, sprawiedliwości i interwencji opartych na dowodach oraz pomoc w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i dobrostanu obecnych i przyszłych pokoleń.

Ramy inwestycji na rzecz zdrowia i zrównoważonego rozwoju

Referencje

 1. Przekształcamy nasz świat. Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nowy Jork: Organizacja Narodów Zjednoczonych; 2015 (A/OZE/70/1; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf) [dostęp 08].
 2. Well-being of Future Generations (Walia) Act 2015. W: legal.gov.uk [strona internetowa]. Richmond: Archiwum Narodowe; 2015 (http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents) [dostęp 08].
 3. Rząd walijski (2017) Dobrobyt dla wszystkich: strategia narodowa. (http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-en.pdf) [dostęp 08]
 4. Dyakova M, Hamelmann C, Bellis MA, Besnier E, Gray CNB, Ashton K i in. Inwestycje na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia: przegląd społecznego zwrotu z inwestycji w ramach polityki zdrowia publicznego w celu wsparcia realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie programu Zdrowie 2020. Kopenhaga: Biuro Regionalne WHO dla Europy; 2017 (sprawozdanie podsumowujące Sieć Evidence Network (HEN) 51).
 5. Dyakova M, Knight T, Price S. Robić różnicę: inwestowanie w zrównoważone zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców Walii. Cardiff: Public Health Wales NHS Trust; 2016 (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW%20Making%20a%20difference%20ES%28Web%5F2%29.pdf) [dostęp 08].
 6. Hamelmann C, Turatto F, Then V, Dyakova M. Społeczny zwrot z inwestycji: rozliczanie wartości w kontekście wdrażania Health 2020 i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Kopenhaga: Biuro Regionalne WHO dla Europy; 2017 (Dokument do dyskusji na temat inwestycji na rzecz zdrowia i rozwoju).
Profesor Mark A Bellis
OBE, dr hab., Dyrektor CC WHO | + posty

Profesor Mark Bellis jest dyrektorem ds. polityki, badań i rozwoju międzynarodowego zdrowia publicznego Walii oraz profesorem zdrowia publicznego na Uniwersytecie Bangor. Podjął szeroko zakrojone prace badawcze, polityczne i międzynarodowe w dziedzinie alkoholu, narkotyków, zdrowia seksualnego i zapobiegania przemocy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym; współpraca z WHO i innymi organizacjami ONZ.

Mariana Dyakowa
Zastępca dyrektora WHO CC, międzynarodowy kierownik ds. zdrowia at Zdrowie publiczne w Walii | + posty

Dr Dyakova (MD, MPH, PhD, FFPH) jest specjalistą ds. zdrowia publicznego i zdrowia międzynarodowego w Public Health Wales, zastępcą dyrektora Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Inwestowania w zdrowie i dobre samopoczucie. Zdobyła doświadczenie jako naukowiec i specjalista ds. zdrowia publicznego, informując o polityce i praktyce w Wielkiej Brytanii i Regionie Europejskim. Dr Dyakova ściśle współpracowała z Europejskim Biurem Regionalnym WHO i Europejskim Urzędem ds. Inwestycji na rzecz Zdrowia i Rozwoju w Wenecji we Włoszech, wspierając Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030, Europejską Strategię Zdrowie 2020 oraz inicjatywę Raportu o stanie równości w zdrowiu (HESRi ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.