Inwestowanie w kapitał ludzki, zmienia zasady gry dla Europy

20 lutego 2013 r. Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwany Pakiet Inwestycji Społecznych (SIP) na rzecz wzrostu i spójności. Program SIP opiera się na założeniu, że systemy opieki społecznej przyczyniły się do poprawy wyników społecznych, ale obecnie są nękane konsekwencjami zmian demograficznych oraz kryzysu finansowego i gospodarczego. Argumentuje, że w kontekście kurczącej się siły roboczej i rosnących wskaźników zależności państwa członkowskie muszą „przygotować” ludzi do stawienia czoła zagrożeniom życiowym, a nie po prostu „naprawiać” jego konsekwencje i wspierać gospodarkę społeczną. Czy to wystarczy do ochrony europejskiego modelu społecznego?

Załącznik 16-SYPojęcie „inwestycji społecznych” lub „inwestowania odpowiedzialnego społecznie” nie jest nowe. Jego współczesna definicja pochodzi z lat 1960. XX wieku i można ją podsumować jako dostarczanie i wykorzystywanie kapitału do generowania zarówno społecznych, jak i finansowych zwrotów. W obliczu następstw najgorszego od pokoleń kryzysu społeczno-gospodarczego decydenci UE postrzegają inwestycje społeczne jako obiecujący rynek wzrostu, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób zainteresowanych wykorzystaniem zysku dla dobra społecznego. Pakiet inwestycji społecznych ma zatem na celu pomóc państwom członkowskim w pielęgnowaniu tej tendencji przy wydajniejszym i skuteczniejszym wykorzystaniu ich budżetów socjalnych i zdrowotnych, poprzez najlepsze praktyki i wytyczne. SIP obejmuje 7 kluczowych tematów: dzieci, aktywna integracja, usługi społeczne, opieka długoterminowa, bezdomność, Europejski Fundusz Społeczny i zdrowie.

Ramy polityki wprowadzone przez SIP obejmują rozwój zintegrowanych, bardziej opłacalnych i adekwatnych usług publicznych, które koncentrują się na aktywowaniu i umożliwianiu polityk opartych na perspektywie cyklu życia. Co więcej, pakiet wzywa do opracowania nowych systemów wsparcia, zachęt dla start-upów i stworzenia otoczenia regulacyjnego dla sektora przedsiębiorstw społecznych. Można się więc zastanawiać, czy chodzi o wspieranie kapitału społecznego i innowacji w Europie, czy też zmniejszenie państwa opiekuńczego. Cóż… prawdopodobnie po trochu obu! U podstaw tej zmiany leży myśl, że rosnąca wartość społeczna to dobry biznes, a dobry biznes zwiększa wartość społeczną.

Dostępne wysokiej jakości usługi wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem mogą co do zasady przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia kobiet, a jednocześnie do rozwiązania problemu niekorzystnej sytuacji w dzieciństwie na wczesnym etapie. Podobnie innowacyjne podejścia do bezdomności – takie jak Housing First – mogą uratować życie ludzi przed dalszym pogarszaniem się i zapewnić im najlepsze szanse na reintegrację ze społeczeństwem. To kilka przykładów wykorzystywanych do promowania społecznej wartości odpowiedzialnego inwestowania. Co ważniejsze, te przykłady są bardziej opłacalne. Ponadto dobrze zaprojektowane systemy opieki społecznej mogą chronić ludzi przed trudnościami, działać jako siatka bezpieczeństwa, rozwijać umiejętności ludzi i poprawiać ich zdolność do uczestnictwa w społeczeństwie i rynku pracy.

Pytanie brzmi – czy społeczność zdrowia publicznego sprosta temu wyzwaniu?

Załącznik 17-SYPakiet inwestycji społecznych nie tylko zapewnia nowe ramy polityki UE w zakresie reformowania, utrzymywania i wzmacniania systemów ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej w UE. W ten sposób oferuje również liczne możliwości wdrożenia podejścia do zdrowia we wszystkich politykach poprzez rozwój i skalowanie innowacyjnych, zintegrowanych podejść – pod warunkiem, że okażą się one opłacalne. W dziedzinie zdrowia ekonomia społeczna mogłaby oferować ścieżki dla skoncentrowanych na pacjencie, uniwersalnych, sprawiedliwych, a jednocześnie opłacalnych usług zdrowotnych, zwracając jednocześnie należytą uwagę na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom. Zakłada to jednak możliwość dotarcia do wielu sektorów i określenia opcji korzystnych dla wszystkich.

 

  • Dostępne są informacje związane z Pakietem Inwestycji Społecznych tutaj
  • Dostępne jest stanowisko EuroHealthNet w sprawie Komisji Europejskiej „Pakiet inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności: „Inwestowanie w zdrowie warunkiem pomyślnej Unii Europejskiej” tutaj
Stecy Yghemonos
FAZA - Menedżer ds. Zdrowia i Inwestycji Społecznych at EuroHealthNet | + posty

Rolą Stecy jest zarządzanie i rozwijanie Europejskiej Platformy na rzecz Zdrowia i Równości Społecznej (PHASE) jako organu wspierającego i zorientowanego na działania dla członków EuroHealthNet oraz szerszego grona partnerów z odpowiednich dziedzin, którzy chcą i są w stanie pracować nad szerszymi determinantami zdrowia . Poprzez aktywne kontakty, gromadzenie i analizę danych wywiadowczych, sprawozdawczość i rzecznictwo celem jest pozytywny wkład w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, walkę z nierównościami społecznymi i zdrowotnymi oraz wdrożenie pakietu inwestycji społecznych, który zapewnia ramy dla głównego nurtu ochrony zdrowia. w innych politykach poprzez rozwój zintegrowanych podejść. Ponadto Stecy Yghemonos zarządza planem pracy EuroHealthNet w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i inwestycji społecznych (EaSI).