Finansowanie Promocji Zdrowia

EuroHealthNet opublikował niedawno przewodnik informacyjny na temat finansowania usług promujących zdrowie. Przewodnik ma na celu pokazanie, jak przejść od wydatków na podejścia lecznicze do inwestowania w podejścia prewencyjne dla lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Bada, w jaki sposób można zmobilizować zasoby i zdolności, aby pomóc w finansowaniu tych przemian i przyczynić się do „gospodarki dobrobytu”.

Autor: Andrew Barnfield

 

Europa stoi w obliczu dobrze udokumentowanego kryzysu inwestycyjnego w infrastrukturę społeczną dla zdrowia, edukacji i usług społecznych, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich obywateli. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. inwestycje publiczne w infrastrukturę społeczną drastycznie spadły, pozostając o 20% niższe niż dziesięć lat temu. Szacuje się, że luka inwestycyjna w infrastrukturę społeczną w UE wynosi ponad 150 mld euro rocznie[I]. Ponadto budżety promujące zdrowie stoją w obliczu ciągłej niepewności finansowej. W całej Europie około 3% wydatków na system opieki zdrowotnej przeznacza się na zdrowie publiczne, promocję zdrowia i zapobieganie chorobom[ii]. Dla porównania około dwie trzecie wydaje się na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną, a pozostałą część na sprzęt medyczny i zarządzanie.

Usługi promujące zdrowie są istotną i cenną usługą społeczną[iii]. Sprawiedliwe i zrównoważone zdrowie publiczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Rosnące nierówności, starzenie się społeczeństwa i związane z nimi obciążenia chorobami przewlekłymi, a także wyzwania związane ze zmianą klimatu i migracją powodują wzrost zapotrzebowania na usługi. Koszty opieki długoterminowej wciąż rosną. Działania profilaktyczne, realizowane poprzez usługi promocji zdrowia, wymagają trwałego i dedykowanego finansowania. Obecne strategie inwestycyjne i finansowanie publiczne są nieodpowiednie, niezrównoważone i generują niesprawiedliwe koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Wszystkie systemy opieki zdrowotnej i społecznej poszukują nowych sposobów na zaspokojenie potrzeb w sposób zrównoważony i często wymieniają profilaktykę jako lepszą inwestycję niż leczenie. Innowacyjne wielosektorowe rozwiązania są niezbędne, aby jak najlepiej i sprawiedliwie wykorzystać środki publiczne oraz zmaksymalizować wartość dodaną inwestycji prywatnych. Niezwykle ważne jest inwestowanie w takie rodzaje infrastruktury społecznej i usług promujących zdrowie, które najlepiej odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom ludzi, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy rozważyć i opracować długoterminowe rozwiązania i alternatywne instrumenty finansowe, aby wypełnić istniejące luki inwestycyjne. Aby korzyści dla zdrowia, dobrego samopoczucia, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa miały być użyteczne, użyteczne i wykorzystywane, należy pilnie stworzyć połączenia między różnymi dziedzinami.

Niezwykle ważne jest inwestowanie w takie rodzaje infrastruktury społecznej i usług promujących zdrowie, które najlepiej odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom ludzi, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Przewodnik informacyjny EuroHealthNet dotyczący usług promocji zdrowia (opracowany przy wsparciu WHO Europe i Koalicji partnerów WHO) ma na celu budowanie zdolności społeczeństwa zdrowia publicznego i szerszej społeczności polityki społecznej w państwach członkowskich UE do uzyskania dostępu do nowych funduszy, takich jak zwiększony fundusz inwestycyjny. InvestEU”. Bada, w jaki sposób możemy zwiększyć fundusze poprzez inteligentniejsze opodatkowanie, zwiększyć inwestycje i innowacyjne myślenie oraz uznać zdrowie za atut. Zawiera przykłady w wielu międzysektorowych studiach przypadków. Przewodnik przedstawia również zestaw kryteriów inwestycyjnych ukierunkowanych na zdrowie publiczne dla potencjalnych inwestorów lub menedżerów finansowych.

Finansowanie usług publicznych jest decyzją z natury etyczną[iv]. Musimy jednak podkreślić, że niniejszy przewodnik w żaden sposób nie wspiera wprowadzenia opłat lub podwyżek opłat dla użytkowników jakiejkolwiek usługi publicznej. Nie jest to również wezwanie do sprzedaży łatwo dostępnych lub łatwych do finansowania programów w celu uzyskania szybkiego zysku finansowego. Raczej z tym przewodnikiem[v] wzywamy do umieszczenia ram etycznych w centrum decyzji podejmowanych w celu poprawy usług promujących zdrowie i zdrowie wszystkich ludzi. Co przez to rozumiemy? Mamy na myśli, że perspektywa etyczna obejmuje uwzględnienie czynników społecznych, środowiskowych, uniwersalności i przejrzystości, a także zwrotów finansowych. Zwroty finansowe nie mogą mieć pierwszeństwa. W centrum usług prozdrowotnych znajdują się ludzie. W przypadku wszystkich tych usług priorytetem numer jeden musi być poprawa zdrowia i samopoczucia wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, okoliczności czy zdolność płatniczą.

Perspektywa etyczna obejmuje uwzględnienie czynników społecznych, środowiskowych, uniwersalności i przejrzystości, a także zwrotów finansowych.

Ciągła wszechobecność nierówności zdrowotnych w krajach europejskich i wewnątrz nich oznacza, że ​​potrzebne są nowe podejścia. Ograniczenia budżetów zdrowia publicznego wymagają kreatywnych i nowatorskich sposobów finansowania i świadczenia usług, które promują i chronią zdrowie i dobre samopoczucie. Aby sprostać tym potrzebom, decydenci i planiści z różnych departamentów potrzebują narzędzi do identyfikowania nowych możliwości finansowania i technik ich praktycznego zastosowania. Inwestowanie w dobrze zaplanowane, sprawiedliwe i oparte na dowodach usługi promujące zdrowie przynosi wiele korzyści. Obejmuje to wzmacnianie społeczności lokalnych, zapewnianie wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, zachęcanie do zrównoważenia środowiskowego oraz wspieranie działalności gospodarczej.

Wiedząc, że budżety na promocję zdrowia są jednymi z najbardziej wrażliwych obszarów wydatków na system opieki zdrowotnej – często cięte, gdy zasoby są ograniczone – dostępny jest szereg działań. Nasz nowy przewodnik informacyjny przedstawia szereg opcji, które planiści i decydenci mogą wykorzystać, aby sprostać niektórym z tych wyzwań związanych z zasobami, poprawić zdrowie i samopoczucie oraz zająć się utrzymywaniem się i występowaniem nierówności zdrowotnych, które są jednymi z najważniejszych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć rządy.[VI],.

Zajęcie się społecznymi determinantami zdrowia jest korzystne dla wszystkich w naszym społeczeństwie. Niniejszy przewodnik stanowi źródło inspiracji do finansowania usług, które zmniejszają izolację społeczną, rozwiązują problemy psychospołeczne w pracy, zmniejszają spożycie produktów szkodliwych dla zdrowia i zapobiegają chorobom przed jego rozpoczęciem.

Przewodnik bada, w jaki sposób możemy zwiększyć fundusze poprzez inteligentniejsze opodatkowanie, zwiększyć inwestycje i innowacyjne myślenie oraz uznać zdrowie za atut. Zawiera przykłady w wielu międzysektorowych studiach przypadków. Przewodnik przedstawia również zestaw kryteriów inwestycyjnych ukierunkowanych na zdrowie publiczne dla potencjalnych inwestorów lub menedżerów finansowych. Kryteria mają na celu wypełnienie luki między zdrowiem publicznym, dobrostanem i inwestycjami finansowymi. Przewodnik opracowany we współpracy z Biurem Regionalnym WHO dla Europy i Koalicją Partnerów WHO zostanie uzupełniony o interaktywne narzędzie online, które zostanie uruchomione w styczniu 2020 roku.

Andrzej Barnfield
Koordynator Platformy Praktyk at EuroHealthNet | + posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *