Zespół redakcyjny

Witamy w trzecim wydaniu internetowego magazynu EuroHealthNet, przedstawiającym prace członków EuroHealthNet z Włoch, Słowenii, Łotwy i Niemiec, a także aktualności na temat polityk i działań UE prowadzonych przez pracowników EuroHealthNet. Ważne jest, aby podkreślić te wspaniałe przykłady, które promują zdrowie, zapobiegają chorobom lub zmniejszają nierówności zdrowotne, ponieważ zbyt często decydenci i decydenci nie są świadomi (lub nie są przekonani) o potencjale, jaki te podejścia mogą wnieść nie tylko do zrównoważonych usług zdrowotnych, ale także do zrównoważonych społeczeństw jako całości.

EuroHealtNetWeźmy najnowszy komunikat Komisji Europejskiej w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych usług zdrowotnych. Zaczyna się dobrze, w tym analiza, która stwierdza „Chociaż między państwami członkowskimi nadal utrzymują się duże różnice w średniej długości życia, ogólnie żyjemy dłużej iw lepszym zdrowiu niż poprzednie pokolenia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na znaczące osiągnięcia dokonane w zdrowie publiczne i od poza systemem opieki zdrowotnej. Można się również spodziewać przyszłej poprawy, na przykład ze względu na mniejszą liczbę osób palących, mniejsze spożycie alkoholu, lepsze odżywianie i większą absorpcję aktywności fizycznej” [COM(2014)215 final, s.4].

To obiecujący początek. W związku z tym rozczarowujące jest odnotowanie, że w pozostałej części komunikatu nie sugeruje się dalszego inwestowania w wymiar zdrowia publicznego i wzmacniania go w systemach opieki zdrowotnej. Mogłaby również nakreślić jaśniejsze i silniejsze zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób sektor zdrowia może radzić sobie z nierównościami zdrowotnymi. Jest to godne ubolewania, ponieważ istnieje kilka ważnych punktów wejściowych związanych z trzema głównymi działaniami proponowanymi w niniejszym komunikacie. Na przykład:

  • Wzmacnianie skuteczności – Ta sekcja mogłaby skorzystać na dalszych sugestiach dotyczących sposobów zapobiegania chorobom i przedwczesnej śmiertelności poprzez integrację działań i podmiotów z systemów opieki zdrowotnej i spoza nich.
  • Zwiększenie dostępności – Uznaje się, że niektóre osoby ze środowisk defaworyzowanych są nadal wyłączone z odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Proponowany program UE powinien zatem proponować konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji tych osób. Ponadto planowanie dotyczące pracowników służby zdrowia w UE mogłoby bardziej koncentrować się na interdyscyplinarnych zespołach, w tym promotorach zdrowia i rzecznikach zdrowia, łączących się z innymi sektorami polityki.
  • Poprawa odporności – Ocena technologii medycznych powinna, jako standardowa procedura, obejmować „soczewkę równości w zdrowiu”, oceniającą, w jaki sposób nowa technologia i innowacje mogą faktycznie przyczynić się do zmniejszenia nierówności zdrowotnych.

Oczywiście to tylko kilka obserwacji. EuroHealthNet będzie dalej omawiać ten komunikat KE na następnym posiedzeniu Rady Generalnej w czerwcu. Jest to ważne, ponieważ dążenie do osiągnięcia zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej jest obecnie częścią ogólnego cyklu polityki UE 2020; wspomniano o tym w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r., a kilka państw członkowskich UE otrzymało już zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie reform służby zdrowia. Istotne jest, aby członkowie EuroHealthNet nie przegapili debaty i procesu.
W międzyczasie będziemy nadal pokazywać, w jaki sposób działania naszych członków przyczyniają się do poprawy zdrowia, równości i dobrego samopoczucia w Europie.

Mam nadzieję, że z przyjemnością przeczytacie artykuły do ​​tego magazynu.

Caroline Cotonga
Dyrektor at | + posty

Caroline Costongs jest dyrektorem EuroHealthNet.