Zrób coś, rób więcej, rób lepiej

„Zrób coś, rób więcej, rób lepiej” wydaje się być końcowym zaleceniem niedawno ogłoszonego przez WHO Przeglądu społecznych uwarunkowań zdrowia i przepaści zdrowotnej (Ten komunikat podchwycili członkowie Grupy Ekspertów KE ds. społecznych uwarunkowań zdrowia ( Luksemburg, 29-30 października 2013 r.) podczas dyskusji nad dokumentem roboczym służb Komisji dotyczącym nierówności zdrowotnych, a także nadchodzącym Raportem Ekspertów KE na temat nierówności zdrowotnych, do którego przyczynił się EuroHealthNet.

Kilka faktów i liczb: dowody cytowane w tych raportach wyraźnie pokazują pewną poprawę w zakresie średniej długości życia w ostatniej dekadzie, np. szczęśliwy spadek nierówności w umieralności niemowląt między państwami członkowskimi UE o 32% w latach 2001-2011. Jednak obraz jest mniej optymistyczny dla grupy wiekowej 15-24 lata, gdzie nierówności w umieralności (pomiędzy krajami UE?) wzrosły od 2000 roku. , patrz gdzie indziej w tym Magazynie).

Dowody wskazują ponadto na silne korelacje między wydatkami na ochronę socjalną a stanem zdrowia zgłaszanym przez samych obywateli w danym kraju. Na przykład dane EUSILC wskazują na wyraźny związek zachowań związanych z paleniem i trudnościami w opłacaniu rachunków. Nasilenie deprywacji materialnej ma również silny stopniowany związek z wynikami zdrowotnymi zgłaszanymi przez samych pacjentów. Niektóre wskaźniki odzwierciedlają, że w ostatnich latach sytuacja w zakresie nierówności zdrowotnych uległa poprawie, podczas gdy inne nie odzwierciedlają zmian lub wyraźnego pogorszenia. Oczekuje się, że obecny kryzys gospodarczy pogorszy tę sytuację.

„Zrób coś, rób więcej, rób lepiej” jest zatem mile widzianym zaleceniem dla rządów krajowych i regionalnych, aby zintensyfikować działania polityczne w zakresie równości w zdrowiu. Przegląd WHO określa, jak należy to zrobić. Zidentyfikowano cztery obszary działań:

  • Działania odnoszące się do przebiegu życia, aw szczególności zapewnienie każdemu dziecku dobrego startu w życie, radzenie sobie z ubóstwem dzieci, polityka wychowawcza oraz aktywna polityka rynku pracy;
  • Działania na poziomie społecznym, takie jak zapewnienie odpowiednich poziomów i dystrybucja ochrony socjalnej;
  • Działania na poziomie makro, w tym łagodzenie skutków zdrowotnych kryzysu gospodarczego oraz działania związane ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem;
  • Działania w ramach systemów, opowiadające się za podejściem „całościowego zarządzania” i wkładem systemu opieki zdrowotnej w walkę z nierównościami zdrowotnymi, w tym działania dotyczące czynników ryzyka.

Dalsze przekrojowe zalecenia dotyczące równości płci, podejścia opartego na aktywach i upodmiotowienia są kluczem do rozważenia przy ustalaniu (lub przeglądzie istniejących) strategii równości w zdrowiu.

Komisja Europejska również wnosi swój wkład w tę debatę, zapewniając państwom członkowskim punkty wejścia do działania za pomocą swoich programów finansowania, polityk, procesów refleksji i dokumentów zawierających wytyczne. Dobrym przykładem jest kompleksowy Pakiet Inwestycji Społecznych, zawierający dodatkowe rekomendacje w wielu ważnych obszarach, m.in. w zakresie inwestycji w dzieci i zdrowie. Niestety, jeśli chodzi o programy finansowania, przyszłość nie wygląda tak świetlanie. Oczekuje się, że program badawczy WE Horyzont 2020, jak również program zdrowia publicznego WE nie zawierają wyraźnych wezwań do finansowania walki z nierównościami zdrowotnymi. W funduszach strukturalnych nie ma konkretnego priorytetu zdrowotnego, w ramach tematu „promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa” wspomina się o nierównościach zdrowotnych. Dlatego to do rządów i organizacji państw członkowskich należy zintensyfikowanie swoich działań i dalsza identyfikacja konkretnych środków, które można podjąć w ich kontekście, a przynajmniej zrobienie czegoś, zrobienie więcej lub lepsze….


Aby uzyskać dostęp do dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej dotyczącego nierówności zdrowotnych, Kliknij tutaj

Aby uzyskać dostęp do Przeglądu WHO na temat uwarunkowań społecznych i podziału zdrowotnego, Kliknij tutaj

Aby uzyskać dostęp do Pakietu Inwestycji Społecznych, Kliknij tutaj

Clive Igła
Dyrektor ds. Polityki i Rzecznictwa at EuroHealthNet | + posty

Clive doradza Radzie Wykonawczej EuroHealthNet i dyrektorowi zarządzającemu w zakresie polityk dotyczących zdrowia we wszystkich działaniach UE oraz działaniach dotyczących społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań równości i dobrostanu. Wcześniej był dyrektorem generalnym EuroHealthNet przez trzynaście lat i nadal pracuje na rzecz WHO oraz innych organizacji i projektów międzynarodowych w Europie.