Dobry stan zdrowia teraz, ale problemy na przyszłość? Jak nagromadzenie problemów zdrowotnych i społecznych wpłynie na przyszłe zdrowie słabszych grup.

  Henk Hilderink i Marieke Verschuuren

Ogólny stan zdrowia publicznego w Holandii wydaje się być dobry. Średnia długość życia stale rośnie, a większość ludzi czuje się zdrowa i nie jest ograniczona ograniczeniami aktywności. …

Rozpoznawanie podobnych zachowań i postaw związanych ze zdrowiem u dzieci w wieku szkolnym – doświadczenia węgierskie

  Piotr Csizmadia

W ostatnich latach poprawa stanu zdrowia Węgrów nie dorównywała rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju. Kilka niezdrowych zachowań jest powszechnych w populacji węgierskiej, więc zmiany…

Badanie powiązań między zatrudnieniem a promocją zdrowia w niemieckiej ustawie o profilaktyce

  Franka Lehmana

Bezrobocie – a zwłaszcza bezrobocie długotrwałe – ogranicza zdolność planowania na przyszłość. Może to powodować obciążenia psychologiczne i społeczne, które są związane z lękiem, stresem i psychologicznymi…

Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do poprawy zdrowia

  Andrzej Barnfield

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wspierają inwestycje w projekty krajowe, regionalne i lokalne, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i zrównoważonej gospodarki europejskiej. W tym artykule przyjrzymy się…

Poprawa zdrowia, zrównoważenia środowiskowego i równości na poziomie lokalnym poprzez skupienie się na systemach żywnościowych

  Ingrid Stegeman i Marjolijn Vos

INHERIT to inicjatywa badawcza koordynowana przez EuroHealthNet, której celem jest zidentyfikowanie polityk i praktyk, które jednocześnie poprawiają zdrowie, zmniejszają nierówności i przyczyniają się do zrównoważenia środowiskowego – i które są…

Jak przekazywać dobre praktyki w opiece zintegrowanej na arenie międzynarodowej: od samooceny do transferu wiedzy i poprawy opieki?

  Dr Francesca Avolio, Donna Henderson i dr Andrea Pavlickova

Wiele regionów i krajów w Europie stoi przed wyzwaniem starzenia się społeczeństwa, a opieka zintegrowana jest uznanym rozwiązaniem. Zwiększenie gotowości i zdolności …

Walka z niedożywieniem dzięki nowej etykiecie żywności i wartości odżywczej dla domów opieki i domów opieki

  Marca Delwaide'a

W Belgii 14% mieszkańców w wieku 70 lat i starszych przebywających w domach opieki i opieki jest w stanie niedożywienia, podczas gdy kolejne 49% jest zagrożonych[1]. W Walonii …

Comment un nouveau label nutritionnel pour les maisons de repos et de soins begin à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Marca Delwaide'a

En Belgique, 14% de résidents de 70 ans et plus en maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en état de dénutrition et 49% sont à …

Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im Rahmen des deutschen Präventionsgesetzes

  Franka Lehmana

Arbeitslosigkeit – und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit – schränken die Möglichkeit, eine Zukunft zu planen, ein. Dies führt zu psychischen und sozialen Belastungen, die verbunden sind mit Ęngsten, Stress und auch psychischen …