Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige: Tionchair ar cheachtanna ar COVID-19 ar neamhionannais

Forbraíonn agus cuireann Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine faisnéis i bhfeidhm maidir le conas infheistíocht a dhéanamh chun sláinte agus folláine a fheabhsú, agus éagothroime a laghdú. Le Sláinte Phoiblí na Breataine Bige, bhunaigh siad an chéad tionscnamh um Thuarascáil ar Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige (WHESRi). Déanann siad cur síos anseo ar a gcéad tuarascáil, 'Cothromas sláinte a chur i gcroílár fhreagairt agus athshlánú inbhuanaithe COVID-19: Saol rathúil a thógáil do chách sa Bhreatain Bheag'

leis an Dr Mariana Dyakova, Anna Stielke, agus Abigail Instone thar ceann fhoireann WHESRi

Ionad Comhoibrithe WHO ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine

An Ionad Comhoibrithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine tacaíonn sé le WHO infheistíocht a spreagadh i sláinte, folláine agus cothromas daoine - forbairt inbhuanaithe a chumasú agus rath a chur chun cinn do na glúine atá ann faoi láthair agus do na glúine atá le teacht. Tógann sé ar stair fhada chomhoibriú Sláinte Poiblí na Breataine Bige leis an WHO, agus a rannpháirtíocht i líonraí Eorpacha agus domhanda, mar EuroHealthNet agus IANPHI.

Déanann CC WHO forbairt, bailiú, cur i bhfeidhm, agus roinnt ar fhoghlaim, faisnéis, cuir chuige nuálacha, agus uirlisí ar an mbealach is fearr le hinfheistíocht a dhéanamh chun folláine an daonra a fheabhsú, éagothroime sláinte a laghdú, agus pobail agus geilleagair inbhuanaithe níos láidre agus níos athléimní a thógáil sa Bhreatain Bheag, san Eoraip. , agus ar fud an domhain.

Is é Sláinte Poiblí na Breataine Bige an institiúid náisiúnta sláinte poiblí sa Bhreatain Bheag, a bhfuil sé mar aidhm aici an Bhreatain Bheag níos folláine, níos sona agus níos cothroime a bhaint amach. Soláthraíonn sé comhairle agus seirbhísí gairmiúla, neamhspleácha chun sláinte agus folláine a chosaint, a fheabhsú agus a chur chun cinn agus chun éagothroime sláinte a laghdú.

Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige (WHESRi)

Teastaíonn gníomh práinneach uainn chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin sláinte, sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​atá ag fás. Cuireann siad bagairt ar leas na nglún atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Mar gheall ar an bpaindéim leanúnach COVID-19 tá an gá le gníomh níos criticiúla ná riamh. Tá a fhios againn go bhfuil iarmhairtí tubaisteacha sláinte, folláine agus socheacnamaíocha ag an bpaindéim. Tá a fhios againn freisin go mbraitheann na hiarmhairtí sin go míchothrom ar fud sochaithe agus tíortha.

Is í an Bhreatain Bheag an chéad tír a aithníodh mar thionchar domhanda agus láithreán nuálaíochta beo do chothromas sláinte. Tháinig an t-aitheantas seo trí Mheabhrán Comhthuisceana idir Oifig Réigiúnach WHO don Eoraip agus Rialtas na Breataine Bige. Mar chuid dár gcuid oibre sa réimse seo, bhunaigh Sláinte Poiblí na Breataine Bige an chéad tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige (WHESRi). Déanann WHESRi macasamhlú ar thionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte WHO cloch mhíle (HESRi).

An an chéad tuarascáil WHESRi Foilsíodh i Márta 2021. Teideal 'Cothromas sláinte a chur i gcroílár fhreagairt agus athshlánú inbhuanaithe COVID-19: Saol rathúil a thógáil do chách sa Bhreatain Bheag', iarradh sa tuarascáil iarracht chomhbheartaithe agus infheistíocht i dtreo a chinntiú go mbeidh comhdheiseanna ag gach duine an leibhéal sláinte is airde a bhaint amach.

Modheolaíocht

Tarraingíonn an tuarascáil pictiúr iltoiseach cuimsitheach ar thionchar agus ar fhreagairt COVID-19 sa Bhreatain Bheag. Déanann sé na tionchair agus na freagraí seo a mhapáil ar bhealach nuálach Creat HESRi de Chúig Choinníoll Riachtanacha ag teastáil chun saol sláintiúil a chruthú agus a chothú do chách. Is iad na coinníollacha seo ná: seirbhísí sláinte inrochtana ar ardchaighdeán agus inrochtana; slándáil ioncaim agus cosaint shóisialta; dálaí maireachtála réasúnta; caipiteal sóisialta agus daonna agus dálaí maithe oibre agus fostaíochta. Úsáideann an tuarascáil iliomad foinsí agus modhanna chun fianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta, taithí phoiblí, sonraí riaracháin, faisnéis sláinte, samhaltú eacnamaíocht, freagraí beartais agus bearta maolaithe, agus cás-staidéir shonracha ar fud earnálacha a mheas, a anailísiú agus a shintéisiú, agus cás-staidéir shonracha ar fud earnálacha (Fíor 1).

Fíor 1: Forbhreathnú modheolaíoch

príomhthorthaí

Aibhsíonn an tuarascáil gur spreag an paindéim COVID-19 géarchéim sláinte poiblí agus socheacnamaíoch. Mhéadaigh sé na neamhionannais bhunúsacha, agus nocht sé leochaileachtaí nua. Nocht sé leochaileacht na gcóras agus na gcumas a bhaineann le tearc-acmhainní ainsealacha ar shláinte an phobail, galair a chosc agus sláinte a chur chun cinn.

I measc na bpríomhghrúpaí daonra a bhfuil il-leochaileachtaí acu, cumaisc nó nochtaithe ag COVID-19, tá:

  • Leanaí agus daoine óga
  • Grúpaí mionlaigh eitneacha, go háirithe Dubh agus Áiseach
  • Daoine a chónaíonn i ndíothacht agus bochtaineacht (nó atá i mbaol)
  • Daoine i bhfostaíocht neamhchinnte / ar ioncam íseal / neamhfhoirmiúil / ar cháilíocht íseal, go háirithe mná
  • Imeallach agus eisiata go sóisialta, mar shampla daoine gan dídean

Mar sin féin, tá an deis ann téarnamh claochlaitheach, sineirgisteach. D’fhéadfadh an téarnamh seo dlús a chur leis an nuálaíocht agus na bearnaí i sláinte, oideachas, tithíocht, ioncam, ionchais fostaíochta agus líonta sábháilteachta sóisialta a dhúnadh. D’fhéadfadh sé réitigh ghlasa a chur chun cinn, agus folláine na nglún reatha agus na glúine atá le teacht a chinntiú.

Tá deis ann freisin eipidéimí agus géarchéimeanna sa todhchaí a chosc. Is féidir linn córais, beartais agus seirbhísí inbhuanaithe, uilechuimsitheacha, bunaithe ar fhianaise a thógáil. Féadann na córais sin timpeallachtaí maireachtála níos sláintiúla a chumasú agus
iompraíochtaí, agus athléimneacht an duine aonair agus an phobail i leith ionfhabhtuithe agus adversities a neartú. Éilíonn sé seo gníomhaíocht chomhleanúnach phráinneach ar fud na n-earnálacha go léir agus na bpríomhpháirtithe leasmhara.

Míníonn an Dr Mariana Dyakova, atá ina Ceannaire Sláinte Idirnáisiúnta agus Leas-Stiúrthóir CC WHO: “Chuir paindéim COVID-19 béim arís ar an idirspleáchas as cuimse idir sláinte an duine aonair agus an daonra, athléimneacht an phobail, comhtháthú sochaíoch, agus an geilleagar. Tá Sláinte an Phobail anois mar fhócas domhanda, ag neartú an cháis maidir le hinfheistíocht a dhéanamh i bhfolláine daoine - galair a chosc go luath, sláinte a chosaint agus a chur chun cinn, athléimneacht agus cothromas a fheabhsú, tacú leis na daoine is leochailí agus cumhacht a thabhairt dár bpobail. Ní mór dúinn ár mbealach smaointeoireachta a athrú, an bealach a bhfuilimid ag déanamh rudaí a athrú agus an Bhreatain Bheag níos inbhuanaithe, níos sláintiúla, níos cothroime, níos cuimsithí agus níos rathúla a chruthú dár nglúnta reatha agus do na glúine atá le teacht. "

Tuilleadh léitheoireachta agus acmhainní


Nóta: Níl an fhaisnéis agus na sonraí a chuimsítear sa tuarascáil cuimsitheach agus ní léiríonn siad an bonn fianaise is nuashonraithe. Soláthraíonn an fhianaise a chuirtear i láthair sa tuarascáil léargas a bhaineann le staitisticí agus tionchair COVID-19 tráth a foilsithe i Márta 2021.

Mariana Dyakova
WHO CC Leas-Stiúrthóir, Ceannaire Sláinte Idirnáisiúnta at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Is Speisialtóir i Sláinte Poiblí agus Ceannaire Sláinte Idirnáisiúnta ag Sláinte Poiblí na Breataine Bige an Dr Dyakova (MD, MPH, PhD, FFPH), leas-stiúrthóir ar Ionad Comhoibrithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine. Tá taithí aici mar acadúil agus gairmiúil sláinte poiblí, mar bhonn eolais do bheartas agus do chleachtas sa RA agus i Réigiún na hEorpa. Tá an Dr Dyakova ag obair go dlúth le hOifig Réigiúnach WHO don Eoraip agus leis an Oifig Eorpach um Infheistíocht i Sláinte agus Forbairt sa Veinéis, an Iodáil, ag tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, Straitéis Eorpach Sláinte 2020 agus an tionscnamh Tuarascáil um Stádas Cothromais Sláinte (HESRi ).

Anna Stielke
Oifigeach Forbartha Fianaise Idirnáisiúnta at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Thosaigh Anna leis an bhfoireann Sláinte Idirnáisiúnta in 2016, tar éis di staidéar agus obair thar lear a dhéanamh. Laistigh de CC WHO, díríonn obair Anna ar shintéis, anailís agus aistriúchán fianaise idirnáisiúnta do phróisis bheartais agus chinnteoireachta ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta do chomhpháirtithe mar Rialtas na Breataine Bige agus WHO. I measc leasanna Anna tá éagothroime sláinte agus forbairt inbhuanaithe.

Abigail Instone
Oifigeach Forbartha Fianaise Idirnáisiúnta at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Joined an Fhoireann Sláinte Idirnáisiúnta i Meitheamh 2021 tar éis obair do PHW laistigh den fhoireann taighde agus meastóireachta, ag díriú ar athbhreithniú ag féachaint ar rochtain ar fhostaíocht mhaith, chothrom. Tacaíonn Abby leis an obair idirnáisiúnta um scanadh léaslíne, colláis agus fianaise idirnáisiúnta a shintéisiú.  

Foireann WHESRi
+ poist

An Dr Mariana Dyakova, Claire Beynon, Liz Green, Dr Rebecca Hill, Rebecca Masters, Lauren Couzens, Kathryn Ashton, Anna Stielke, Abigail Stone, James Allen, Mischa Van Eimeren, Rajendra Kadel, Oliver Darlington, an Dr Andrew Cotter-Roberts, Daniela Stewart , An tOllamh Mark Bellis, Benjamin Bainham

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar