Ról na hearnála deonaí agus pobail maidir le aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte sa Bhreatain Bheag

Tiománaithe atá ag Teacht Chun Cinn Leochaileachta i leith Éagothroime Sláinte i gComhthéacs COVID-19:  Peirspictíochtaí agus freagairt ón Earnáil Dheonach agus Pobail sa Bhreatain Bheag

Tuarascáil nua, arna maoiniú ag Sláinte Phoiblí na Breataine Bige, leagann sé béim ar an gcaoi ar tháinig leochaileacht chun cinn sa Bhreatain Bheag le linn paindéime Coronavirus, agus an chaoi ar imir an earnáil dheonach agus phobail (VCS) ról ríthábhachtach i ngleic leis an dúshlán seo a bhuíochas dá n-aclaíocht, eolas agus tiomantas. Taispeánann an tuarascáil cad a oibríonn don VCS, agus conas is féidir le cleachtóirí sláinte poiblí agus lucht déanta beartas leas a bhaint as a luach i ngéarchéimeanna amach anseo.

le Daniel Jones, Alice Willatt, Richard Kyle, Alisha Davies

An leochaileacht paindéimeach agus leochaileach atá ag teacht chun cinn

Nocht an paindéim COVID-19 gur féidir linn go léir a bheith faoi réir na n-éifeachtaí, dearfach agus diúltach araon, géarchéime. I gcás go leor daoine, bhí leochaileacht nua ann. Go deimhin, lipéadaíodh na mílte duine ar fud na Breataine Bige mar ‘leochaileach go cliniciúil’ laistigh den chéad chúpla seachtain ón bpaindéim. Agus muid ag téarnamh agus ag pleanáil do ghéarchéimeanna sa todhchaí, tá sé ríthábhachtach d’údaráis sláinte poiblí iad siúd atá leochaileach a aithint go héifeachtach d’fhonn tacaíocht chuí a sholáthar dá riachtanais. Is cuid é seo den chaipiteal sóisialta agus daonna atá ina phríomhchinntitheach ar ár sláinte, de réir an Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte WHO na hEorpa.

Taighde ar ról agus freagairtí paindéimeacha an VCS

Is foinse luachmhar faisnéise iad carthanais faoi riachtanais daoine (ar a dtugtar an VCS le chéile). Tugann siad freagra laethúil ar dhaoine ar fud na Breataine Bige agus i dtíortha eile agus tacaíonn siad leo. Le ár dtionscadal taighde cáilíochtúil Sláinte Poiblí na Breataine Bige, bhí sé mar aidhm againn iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar shainaithin agus ar fhreagair an VCS leochaileacht atá ag teacht chun cinn le linn na paindéime COVID-19 ionas go bhféadfaimis ceachtanna a fhoghlaim don todhchaí.

Ghlac ionadaithe VCS ar fud na Breataine Bige páirt, ag roinnt a dtaithí ar na daoine is mó atá i ngátar le linn na paindéime a aithint agus freagairt dóibh. Thug an obair chun suntais go raibh leochaileacht ag teacht chun cinn go tapa agus ag dul i méid nuair nach raibh daoine in ann rochtain a fháil ar thacaíocht ó acmhainní, seirbhísí agus bonneagar áitiúil ar leith.

Fuaireamar amach go raibh príomhriachtanais cnuasaithe, agus go minic lean siad línte éagothroime sóisialta a bhí ann cheana. Ina measc bhí:

 • Meabhairshláinte níos measa mar gheall ar imní agus uaigneas
 • Neamhshábháilteacht eacnamaíoch mar gheall ar airgeadas teaghlaigh faoi bhrú agus caillteanas post
 • Eisiamh digiteach
 • Agus cailliúint go leor seirbhísí duine le duine

Agóidí an VCS, agus na dúshláin atá rompu

Léirigh an taighde freisin an chaoi a raibh an VCS ríthábhachtach maidir le dul i ngleic le haonrú agus uaigneas, aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí an eisiaimh dhigitigh, agus rochtain bróicéireachta ar sheirbhísí reachtúla.

Nocht ár bplé seacht sócmhainn lárnacha atá ag eagraíochtaí VCS. Chuir na sócmhainní seo ar a gcumas freagairt go leochaileach atá ag teacht chun cinn ar bhealach tapa agus éifeachtach. Is iad seo:

 1. Eolas agus saineolas atá ag baill foirne agus saorálaithe a chumasaíonn cinnteoireacht thapa.
 2. Méid beag agus easpa ordlathais a chumasaíonn nuálaíocht sciobtha
 3. Cur chuige iomlánaíoch chun riachtanais duine a thuiscint
 4. A bheith leabaithe i bpobail áitiúla agus ceangailte le líonraí áitiúla
 5. Faisnéis a chomhoibriú agus a roinnt le heagraíochtaí agus le grúpaí eile
 6. Cúram, tiomantas agus comhbhá ag oibrithe deonacha agus fostaithe
 7. Ag foghlaim ó eispéireas carntha

Rinne agallaithe machnamh freisin ar dhúshláin shonracha a bhí roimh an VCS le linn na paindéime. Ina measc bhí:

 • easpa maoinithe slán
 • tionchar an eisiaimh dhigitigh ar chlúdach seirbhíse
 • tionchair na paindéime ar fholláine lucht oibre an VCS féin.

Bhí sé seo taobh le roinnt deiseanna, lena n-áirítear na coigiltis ama agus costais ó obair dhigiteach, comhoibriú méadaithe le seirbhísí reachtúla, agus aitheantas poiblí níos mó don VCS ina iomláine.

Ceachtanna do shláinte an phobail

Críochnaíonn ár dtuarascáil le roinnt teachtaireachtaí do lucht déanta beartas sláinte poiblí agus do thaighdeoirí atá lonnaithe i sláinte an phobail:

 • An tábhacht a bhaineann le sainaithint agus cosc ​​luath chun aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí agus ar éagothroime sláinte
 • An tábhacht a bhaineann leis na sócmhainní uathúla a thairgeann an VCS a aithint, a luacháil agus a chothú
 • An tábhacht a bhaineann le comhlachtaí sláinte agus cúraim shóisialta cur chuige comhordaithe a fhorbairt a bhaineann leas as an VCS
 • An gá atá le bonneagar institiúideach a neartú agus a fhorbairt le haghaidh obair chomhpháirtíochta
 • Luach taighde cáilíochtúil sláinte poiblí agus cuir chuige iomlánaíoch duine-lárnach i leith leochaileachta in obair amach anseo. Thairbheodh taighde agus ceapadh beartais sa todhchaí as an tuiscint seo ar leochaileacht atá ag teacht chun cinn a ionchorprú. Ba cheart go gcomhlánódh sé seo peirspictíochtaí níos traidisiúnta agus cliniciúla a úsáideadh chun daoine a aithint mar dhaoine leochaileacha

Roinneadh ár dtuarascáil le comhghleacaithe ar fud an VCS agus Rialtas na Breataine Bige chun an fhreagairt leanúnach ar an bpaindéim a mhúnlú agus chun beartas sa todhchaí a threorú. An Dr Sally Rees, Bainisteoir Náisiúnta Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh ag an Comhairle na Breataine Bige um Ghníomhaíocht Dheonach achoimre:

“Cuireann torthaí an taighde seo béim ar an ról tábhachtach a bhí ag an VCS, ón tús, i dtacú le daoine leochaileacha inár bpobail le linn COVID-19. Mar a shainaithníonn an taighde seo, tá gá le cur chuige comhordaithe a chuireann luach, tuiscint agus aitheantas ar ról na hearnála i gcomhdhearadh agus i gcomh-sheachadadh le saoránaigh seirbhísí deonacha agus pobalbhunaithe inbhuanaithe, dea-acmhainní, anois, agus sa todhchaí na neamhionannais sláinte forleithne ar fud na Breataine Bige a laghdú. "

Is féidir leat an tuarascáil a léamh anseo. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin obair déan teagmháil le do thoil phw.research@wales.nhs.uk

Alisha Davies
Comhairleoir i Sláinte Poiblí agus Ceann an Taighde agus na Meastóireachta at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Is Comhairleoir i Sláinte Poiblí í Alisha Davies agus Ceann na Rannóige Taighde agus Meastóireachta ag Sláinte Poiblí na Breataine Bige, rannán ildisciplíneach a oibríonn le comhpháirtithe acadúla chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí eolais i mbeartas agus i gcleachtas sláinte poiblí. Tá suim aici go príomha in éagothroime sláinte agus i gcinntithigh níos leithne na sláinte. 

Risteard Kyle
Leas-Cheann Taighde & Meastóireachta at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Is é Richard Kyle Leas-Cheann Taighde agus Meastóireachta ag Sláinte Poiblí na Breataine Bige. Tá leasanna taighde aige i ról na hearnála deonaí agus pobail i sláinte phoiblí, sláinte agus cúram sóisialta seirbhísí, agus oideachas altranais. 

Daniel Jones
Dochtúir Sláinte Poiblí at Sláinte Phoiblí na Breataine Bige | + poist

Is dochtúir Sláinte Poiblí é Daniel Jones atá lonnaithe i Sláinte Poiblí na Breataine Bige agus ina Chomhalta Acadúil Cliniciúil Breatnaise le hOllscoil Caerdydd. Oibríonn sé ar bheartas sláinte poiblí le fócas ar deitéarmanaint shóisialta na sláinte agus éagothroime sláinte.

Alice Willatt
Comhlach Taighde Sinsearach at Ollscoil Bristol | + poist

Alice Willatt Is Comhlach Taighde Sinsearach é atá lonnaithe sa Scoil Oideachais in Ollscoil Bristol. Oibríonn sí ar thionscadail taighde comhléirithe a thugann aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann le neamhionannas sóisialta, nascacht shóisialta, agus ról an Earnáil Dheonach agus Pobail. 

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar