Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun foréigean idirphearsanta a chosc agus a chóireáil chun sláinte agus folláine gach duine atá bainteach a fheabhsú. Seo mar a oibríonn siad le chéile.

Questo articolo è disponibile anche in italiano.

Sa Tuscáin, tá an córas chun foréigean a chosc agus a chomhrac bunaithe ar líonraí áitiúla frith-fhoréigin. I measc na líonraí seo tá ionaid frith-fhoréigin, seirbhísí sóisialta cathrach, na póilíní, oifigí scoile cúige, seirbhísí breithiúna, agus gníomhaithe eile san earnáil shóisialta. Le déanaí, rinneadh líonraí a chomhtháthú le hionaid do lucht déanta foréigin. Is é an aidhm atá leis seo iad a athshlánú agus gníomhartha foréigneacha féideartha a chosc sa todhchaí. Tá cuir chuige ildisciplíneacha agus comhtháite curtha i bhfeidhm ag na líonraí chun tacú le mná agus a gcuid leanaí go héifeachtúil agus chun tráma síceolaíoch féideartha a mhaolú.

Ionaid frith-fhoréigin chun foréigean idirphearsanta sa Tuscáin a chomhrac

Tá ról lárnach ag ionaid frith-fhoréigin sna líonraí. Tá 23 ionad ag Tuscáin, lena n-áirítear scáthláin (ie saoráidí próifíl íseal agus seoladh rúnda), áit ar féidir le híospartaigh an fhoréigin cosaint a fháil. Cuireadh go leor de na hionaid frith-fhoréigin seo ar bun idir 1990 agus 2000. Tá siad á reáchtáil ag eagraíochtaí deonacha agus neamhrialtasacha. Is é an aidhm atá acu foréigean inscne a chosc agus a throid, trí chumhachtú na mban nó, sna cásanna is tromchúisí, trí dhídean. Cuireann ionaid frith-fhoréigin seirbhísí speisialaithe ar fáil: óstáil, éisteacht, tacaíocht shíceolaíoch, comhairle dlí, tacaíocht do chosáin ath-chomhtháthaithe san obair, agus tacaíocht tithíochta.

Trí ghníomhaíochtaí abhcóideachta a rinne na hionaid, ba é Tuscany an chéad réigiún a ghlac le reachtaíocht ar fhoréigean inscne, a d’aithin é mar shárú ar chearta an duine. Mar thoradh air seo leithdháileadh acmhainní breise chun tacú leis na líonraí frith-fhoréigin. Mhéadaigh sé níos mó tar éis 2013, nuair a rinne an Iodáil Coinbhinsiún Iostanbúl a thrasuí ina reachtaíocht náisiúnta.

Conas a mhaoinítear iad?

Sa lá atá inniu ann, leithdháiltear maoiniú ón rialtas gach bliain i measc na réigiún chun tacú le líonraí agus scáthláin frith-fhoréigin. Comhlánaíonn sé seo tuilleadh leis na réigiúin, sa Tuscáin ar a laghad, a leithdháileann maoiniú breise ag an leibhéal áitiúil. Cothaíonn an réigiún gníomhaíocht chomhordaithe i measc na ngníomhaíochtaí éagsúla chun éifeachtúlacht a fheabhsú i measc na n-aisteoirí.

Tá soláthar acmhainní fite fuaite le gníomhaíochtaí trasearnála chun comhar a fheabhsú i measc na ngníomhaithe éagsúla a bhfuil baint acu leis na líonraí frith-fhoréigin.

Tá sé de dhualgas ar ghníomhaithe éagsúla na gníomhaíochtaí atá le déanamh ar leibhéal críochach idir na hearnálacha poiblí agus príobháideacha a chomhdhearadh.

Ansin cuirtear rannán sonrach leo seo atá tiomnaithe do théama an fhoréigin inscne-bhunaithe laistigh de phleanáil shóisialta, shláinte shóisialta agus shláinte institiúidí ar leibhéal áitiúil.

Mar thoradh ar na torthaí cruthaíodh an 'Coiste Comhordaithe Réigiúnach chun foréigean bunaithe ar inscne a chosc agus a throid (Comitato regionale di Coordinamento sulla violenza di genere) 'in 2016. Tá an coiste comhdhéanta de chomhaltaí na parlaiminte réigiúnacha atá freagrach as comhdheiseanna, cosaint shóisialta, cúram sláinte, oideachas agus oiliúint, ach freisin ionadaithe ó na hionaid frith-fhoréigin, bardais, “Aziende Sanitary” (aonáin agus líonraí neamhbhrabúis, eadhon líonra an Chóid Bándearg1), ionaid do dhéantóirí, údaráis forfheidhmithe dlí, oifigí réigiúnacha scoile, ceardchumainn agus go leor eile.

Cad atá bainte amach le blianta beaga anuas?

D'éirigh go maith le blianta beaga anuas le:

 • comhoiliúint foirne líonra, d’fhonn teangacha agus cleachtais choiteanna a fhorbairt. Cuidíonn sé seo le comhoibriú agus comhtháthú idir aisteoirí a mhéadú
 • idirghabhálacha le haghaidh tacaíochta tithíochta. Áirítear leis seo ranníocaíochtaí cíosa do mhná a bheith san áireamh i gcosáin éalaithe, eispéiris chomhchónaithe, agus struchtúir leath-uathrialacha.
 • ath-imeascadh san obair. Déantar é seo i gcomhar le hionaid fostaíochta, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim, cúrsaí oiliúna córa, deontais oibre, agus maoiníodh cúrsaí oiliúna.
 • turgnamh le cláir chun mí-úsáideoirí a athshlánú, nach bhfuil aon cheanglais náisiúnta sainithe ina leith go fóill, agus nach ndéantar soláthar do chistí ar leith go dtí seo.

Rinneadh dul chun cinn freisin le hiarrachtaí foréigean a chosc le:

 • Feachtais ardú feasachta a fhorbairt ar leibhéal réigiúnach, atá dírithe ar an uimhir theileafóin aonair 1522. a chur chun cinn. Fógraíodh é seo in áiteanna poiblí mar ollmhargaí, traenacha, busanna, cógaslanna, leabharlanna, imeachtaí spóirt, craoltaí áitiúla raidió agus teilifíse, agus áitiúla nuachtáin
 • Oiliúint a bhunú d’oibreoirí meán feasachta (mar iriseoirí). Tá sé seo ag cabhrú le fíricí an fhoréigin a mhíniú ar bhealaí nach n-eascróidh íospairt bhreise as mná agus ina ionad sin a dhíríonn an fhadhb ar an ionsaitheoir
 • Steiréitíopaí inscne a chomhrac:
  • i scoileanna, a bhuíochas freisin don sineirgíocht le gníomhartha dlí réigiúnach eile, Uimh. 16 de 2009 maidir le “saoránacht inscne”2 .
  • i dtaighde, trí dhámhachtainí céime a bhunú do thráchtais maidir le hanailísiú agus díchoiriú steiréitíopaí inscne
  • i dteanga: mar shampla, treoirlínte maidir le húsáid teanga neamhghnéasaigh i ngníomhartha riaracháin agus i ndoiciméid Réigiún na Tuscáine, áit a bhfuil an institiúid réigiúnach ag iarraidh gníomhú mar fhórsa tiomána d’athrú cultúrtha foriomlán.

An tábhacht a bhaineann le cur chuige ildisciplíneach agus comhtháite

Le bheith éifeachtach, caithfidh beartas a bheith bunaithe ar fhianaise agus ar shonraí. Déanann an Réadlann Shóisialta Réigiúnach monatóireacht ar an gcóras; bailíonn sé sonraí faoi ghníomhaíochtaí líonraí frith-fhoréigin, scáthláin, ospidéil, ionaid do mhí-úsáideoirí, ag soláthar pictiúr den fheiniméan atá gan samhail san Iodáil, go dtí seo ar a laghad. Tá córas faisnéise náisiúnta á chur i bhfeidhm faoi láthair.

Tá an córas chun foréigean inscne-bhunaithe a chosc agus a throid sa Tuscáin bunaithe ar líonraí áitiúla frith-fhoréigin. Cuimsíonn sé seo iad siúd a bhfuil baint acu le gníomhaithe éagsúla, mar na hionaid frith-fhoréigin - ag croílár na seirbhísí sóisialta cathrach, cuideachtaí sláinte áitiúla, gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, oifigí scoile, breithiúna, ionaid do lucht foréigin agus gníomhaithe tríú earnáil eile.

Cuireann coincheap an líonraithe béim ar chur chuige ildisciplíneach agus comhtháite. Ar an láimh eile, cinneann sé an gá le gníomh leanúnach chun treoir, monatóireacht, comhordú agus tacaíocht a thabhairt.

Is feiniméan é foréigean inscne-bhunaithe a dteastaíonn freagraí comhordaithe uaidh nuair a tharlaíonn sé. Caithfidh freagairt imeacht na mban de ról an íospartaigh a éascú de réir a chéile. Is feiniméan é freisin atá ar an drochuair struchtúrtha agus fréamhaithe sa tsochaí Cinneann sé seo an gá atá le gníomhartha oideachais agus cultúrtha a chabhróidh - go fadtéarmach - lena chosc a chosc.

In 2019, d’eagraigh EuroHealthNet malartú idirnáisiúnta ar chur chuige chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean idirphearsanta. Is féidir achoimre a fháil ar na cleachtais a pléadh anseo.

 


1Rugadh an Cód Bándearg sa Tuscáin agus scaipeadh é ar fud na tíre. Is éard atá sa tseirbhís “cosán” atá tiomnaithe d’íospartaigh an fhoréigin i seomraí éigeandála ospidéil, áit a ndéanann oibreoirí atá oilte go sonrach agus an líonra frith-fhoréigin áitiúil measúnú tosaigh le cur chuige bunaithe ar ionbhá agus rúndacht.

2Cé gur laghdaíodh a neart mar gheall ar leasuithe le déanaí as ar tháinig sárú agus bochtaithe páirteach ar na cúigí.

Daniela Volpi
Bainisteoir, Beartas Inscne at Réigiún Tuscany | + poist

Bainisteoir Réigiún na Tuscáine, atá freagrach as beartas inscne ó 2013. Tá Volpi ina chomhordaitheoir ar an ngrúpa teicniúil idir-réigiúnach ar fhoréigean inscne a bunaíodh laistigh de Chomhdháil na Réigiún agus na gCúigeanna Uathrialacha.

Dirigente della Regione Toscana, freagrach dal 2013 del settore politiche di genere. Volpi è altresì comh-coordinatrice del gruppo tecnico interregionale sulla violenza di genere istituito in seno alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar