Sláinte mheabhrach dhaonra na Fraince le linn paindéime COVID-19: torthaí shuirbhé CoviPrev

Cén tionchar a bhí ag glas-ghlasanna ar shláinte mheabhrach? Roinneann gníomhaireacht sláinte poiblí na Fraince torthaí a gcuid staidéir, na ceachtanna is féidir a fhoghlaim, agus na naisc le córais chosanta sóisialta agus eacnamaíocha.

 

Scríofa ag Enguerrand du Roscoät

Cliquez ici pour lire l'article en français.

 

An 17 Márta 2020, chuir rialtas na Fraince bearta frithdhúnadh i bhfeidhm ar fud na tíre mar fhreagairt ar an ardú i gcásanna agus básanna COVID-19. Ba sa chomhthéacs seo a Sláinte Phoiblí na Fraince sheol sé suirbhé chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte mheabhrach agus ar iompar an daonra d’fhonn sonraí úsáideacha a bhailiú go tapa chun freagairt choisctheach a chomhordú. Bhreathnaigh an suirbhé ar an méid a glacadh le bearta sláinteachais agus fadú fisiceach (príomhchinntithigh araon ar éabhlóid an staid eipidéimeolaíoch), agus ar shláinte mheabhrach an daonra.

Cuireann an t-alt seo torthaí na chéad ocht dtonn den suirbhé i láthair, a bailíodh idir 23 Márta - 20 Bealtaine 2020, agus déanann sé machnamh ar an gcaoi ar féidir leo ionchur a dhéanamh i straitéis choisctheach sláinte meabhrach.

Aidhm

Tá sé léirithe go bhfuil eipidéimí sláinte agus staideanna maireachtála le linn glasáil (m.sh., plódú agus easpa príobháideachta, aonrú sóisialta, cailliúint ioncaim, srl.), I mbaol mór i dtéarmaí sláinte meabhrach, go háirithe maidir le himní (eagla ort féin nó gaolta duine ag dul tinn, frustrachas, fearg, srl.).

Ba thosaíocht sláinte poiblí dá bhrí sin monatóireacht a dhéanamh ar shláinte mheabhrach an daonra, agus go háirithe cosc ​​a chur ar fhorbairt drochshláinte mheabhrach. Sa ghearrthéarma, bhí sé tábhachtach a chinntiú nach ndéanfaí an córas sláinte, go háirithe ospidéil agus seirbhísí éigeandála, a ró-ualach, agus é ag streachailt chun déileáil le tionchar na paindéime.

Modhanna

Bhailigh gach tonn suirbhé sonraí ó 2000 duine 18+ atá ina gcónaí ar mhórthír na Fraince, trí agallaimh ar líne. D’fhonn a chinntiú go raibh próifíl na bhfreagróirí ionadaíoch ar an daonra i gcoitinne i dtéarmaí gnéis, aoise, gairme, méid an bhaile agus an réigiúin, earcaíodh an sampla vótála seo faoi raon feidhme painéal rochtana, ag an institiúid vótála BVA , ag úsáid modheolaíocht cuóta.

Torthaí

Sláinte mheabhrach dhaonra na Fraince ag tús an ghlasála

Ag deireadh na chéad seachtaine de ghlasáil (tonn 1), bhí meathlú mór tagtha ar shláinte mheabhrach an daonra sa Fhrainc, i gcomparáid leis na sonraí a bhí ar fáil roimh ghlas (Baromètre Santé publique An Fhrainc 2017). Thuairiscigh freagróirí dhá uair an leitheadúlacht is gnách ar neamhoird imní (27% i gcomparáid le 13.5%), agus tháinig laghdú 5 pointe ar a sástacht saoil (scór> 10 as 20) (66% i gcomparáid le 85%).

Éabhlóid le linn an ghlasála agus dá éis (figiúr 1)

Ar an meán, tháinig feabhas ar shláinte mheabhrach na bhfreagróirí idir tonn 1 (23-25 ​​Márta) agus tonn 8 (18-20 Bealtaine) den suirbhé, agus bhí tionchar dearfach ag deireadh an ghlasála:

  • sástacht saoil, tar éis feabhas suntasach a fháil (+10 pointe) idir an 2nd agus 3rd seachtain an ghlasála, feabhsaithe arís tar éis dheireadh an ghlasála (+ 5 phointe breise). Is amhlaidh atá i gcás 81% de na freagróirí san 8th tonn suirbhéireachta (i gcomparáid le 85% réamh-phaindéimeach).
  • tháinig laghdú suntasach ar leibhéil imní idir an 1st agus 3rd tonn (-9 pointe). Chobhsaigh siad ansin, le treocht anuas (ní suntasach), ar cosúil go bhfuil sí ag leanúint ar aghaidh. Le linn na 8th tonn an tsuirbhé, thuairiscigh 17% de na freagróirí neamhoird imní (i gcomparáid le 13.5% réamh-phaindéimeach).
  • ansin tháinig laghdú ar leibhéil an dúlagair, a mhéadaigh idir tonnta 3 agus 4, agus chonacthas meath suntasach ó dheireadh an ghlasála (-6 phointe).
  • tháinig méadú suntasach ar shaincheisteanna codlata (a taifeadadh le linn na 8 lá roimh an suirbhé), go dtí an 4th tonn. Faoin 8th tonn, bhí freagróirí ag tuairisciú leibhéil chosúla codlata agus a bhí sa 2nd tonn, mar gheall ar dheireadh an ghlasála. Tá a minicíocht níos airde fós (63%) ná roimh an bpaindéim (49%).

Cinntitheoirí imní

Ó cuireadh tús leis an glasáil, bhí na príomhfhachtóirí nasctha le leibhéil níos airde imní (tar éis rialú a dhéanamh ar fhachtóirí sochdhéimeagrafacha, fachtóirí atá nasctha leis an staid eipidéimeolaíoch agus fachtóirí cognaíocha, m.sh. braistintí agus eolas[1]), seo a leanas: (1) i dtéarmaí fachtóirí sochdhéimeagrafacha: taithí a bheith agat roimhe seo ar dhrochshláinte mheabhrach, a bheith i staid airgeadais dheacair, nó a bheith i do bhean; (2) i dtéarmaí fachtóirí atá nasctha leis an staid eipidéimeolaíoch: taighde gníomhach a dhéanamh ar fhaisnéis faoi COVID-19 agus tar éis trioblóid a bheith aici análú; (3) i dtéarmaí fachtóirí cognaíocha: féachaint ar COVID-19 mar bhreoiteacht thromchúiseach, mothú leochaileach do COVID-19, gan a bheith ar an eolas go maith faoin gcaoi a dtarchuirtear an víreas, agus na bearta cosanta a mheas mar neamhéifeachtach agus srianta.

Ceachtanna a foghlaimíodh agus ag breathnú chun tosaigh

Bhí tionchar mór ag meabhairshláinte dhaonra na Fraince ag tús an ghlasála, le neamhoird imní dhá uair chomh forleithne, agus mothúcháin sástachta saoil ag titim 20 pointe. Torthaí an 1st tonn an tsuirbhé ceadaithe Sláinte Phoiblí na Fraince údaráis sláinte a chur ar an eolas go tapa, agus bearta a chur i bhfeidhm chun tacú le sláinte mheabhrach an daonra. In éineacht leis an Aireacht Sláinte, gairmithe sláinte agus earnáil na saorálaithe, bhunaíomar líne chabhrach sláinte meabhrach atá nasctha leis an líne chabhrach teileafóin náisiúnta (saor in aisce) a sholáthraíonn faisnéis ar COVID-19. Forbraíodh uirlisí, fógraí idirlín, póstaeir agus leathanaigh ghréasáin chun an líne chabhrach a phoibliú, agus chun iad siúd a threorú i gcásanna anacair shíceolaíoch i dtreo acmhainní eile a d’fhéadfadh freagairtí a sholáthar do chásanna ar leith (m.sh. aonrú, foréigean, brón, andúil, tuismitheoireacht…) .

Tháinig feabhas de réir a chéile ar shláinte mheabhrach an daonra, go háirithe tar éis dheireadh an ghlasála (feabhas suntasach ar shásamh saoil; meath suntasach ar dhúlagar agus saincheisteanna codlata). Lean daoine a bhfuil taithí acu ar dhrochshláinte mheabhrach agus deacrachtaí airgeadais ag tuairisciú leibhéil arda imní.

Cuireann na torthaí seo béim ar thionchar tábhachtach na bhfachtóirí eacnamaíocha (go háirithe ar shláinte mheabhrach), a thug ar gach tír atá faoi ghlas coinníollacha a tharraingt suas le haghaidh athsheoladh forásach gníomhaíochtaí eacnamaíocha. Staidéar le déanaí ag Ollscoil Cambridge, a bhfuil Sláinte Phoiblí na Fraince chuir sé leis an gcuid ar an bhFrainc (nár foilsíodh fós)[2], aibhsíonn gur thuairiscigh na Francaigh níos lú deacrachtaí airgeadais agus saincheisteanna sláinte meabhrach ná go leor tíortha eile. Is dóigh go raibh ról tábhachtach ag córais chosanta sóisialta agus eacnamaíocha na Fraince maidir le héifeachtaí na géarchéime eipidéimeolaíochta ar shláinte mheabhrach an daonra a mhaolú. Cuireann na torthaí béim freisin ar a thábhachtaí atá sé gnáthchúram sláinte a atosú - lena n-áirítear cúram sláinte meabhrach - tar éis dheireadh an ghlasála do ghrúpaí leochaileacha.

Agus muid ag dul isteach i dtréimhse “dí-chomhdhlúthaithe”, beidh sé tábhachtach sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma a chinntiú go leantar bearta atá beartaithe chun sláinte an daonra a chosaint. D’fhonn glacadh na mbeart seo a chur chun cinn, agus iarracht á déanamh againn a chinntiú nach n-ardóidh leibhéil imní, díríonn ár gcuid sonraí ar an tábhacht a bhaineann le cumarsáid shoiléir shimplí maidir le conas is féidir an víreas a tharchur, agus na bearta is éifeachtaí is féidir a ghlacadh chun é seo a chosc (m.sh., eolas a mhéadú agus éifeachtúlacht a fheictear). Tá na moltaí seo ar aon dul le sonraí maidir le tosca a chinneann an nglacann daoine bearta cosanta, a leagann béim ar go mbíonn éagsúlachtaí in iompar níos minice mar gheall ar an tuiscint ar noirm shóisialta (tacaíocht agus glacadh le bearta coisctheacha ag entourage) agus muinín i gcumas duine chun bearta a ghlacadh seachas na leibhéil riosca a bhraitear.

 

nótaí

[1] Tá liosta na n-athróg atá san áireamh sa tsamhail aischéimnithí chomh maith le modh anailíse agus roghnú na n-athróg seo ar fáil san alt seo a leanas. Chan-Chee C, Léon C, Lasbeur L, Lecrique JM, Raude J, Arwidson P, du Roscoät E. Sláinte mheabhrach na Fraince atá os comhair ghéarchéim COVID-19: leitheadúlacht, éabhlóid agus deitéarmanaint neamhoird imní le linn na chéad choicíse de ghlasáil síos (staidéar Coviprev, 23-25 ​​Márta agus 30 Márta - 1 Aibreán, 2020). https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-mentale-des-francais-face-au-covid-19-prevalences-evolutions-et-determinants-de-l-anxiete-au-cours-des-deux-premieres-semaines-de-confi

[2] Ionad Cumarsáide Riosca & Fianaise Winton in Ollscoil Cambridge. Tuiscint ar riosca COVID-19 agus freagraí rialtais air. Tuarascáil don Fhrainc

Enguerrand du Roscoät
Síceolaí & Ceann an Aonaid Sláinte Meabhrach at Sláinte phoiblí An Fhrainc | + poist

Síceolaí, Dochtúir i síceolaíocht shóisialta, ceann an aonaid sláinte meabhrach, an roinn um chosc agus cur chun cinn sláinte, Santé publique France.

Psychologue, Docteur en psychologie sociale, freagrach de l'unité santé mentale, direction de la prévention et de la hyrwyddo de la santé, Santé publique France.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar