Tacaíocht áitiúil sláinte meabhrach sa tSlóivéin le linn COVID-19: línte cabhrach cúram sláinte príomhúil a bhunú

Sa tSlóivéin, is iad ionaid chur chun cinn sláinte - atá leabaithe i ngach ionad cúraim phríomhúil - na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach. Go luath tar éis don phaindéim teacht ar an tír, leag oibreoirí líne chabhrach béim ar an ngá le comhairleoireacht don daonra. Míníonn an institiúid náisiúnta sláinte poiblí na hathruithe ar na seirbhísí, agus conas a athróidh siad bealaí oibre sa todhchaí.

 

Scríofa ag Matej Vinko, Saška Roškar, Tatjana Novak Šubara agus Alenka Tančič Grum ó NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí na Slóivéine.

 

Bhí an tSlóivéin ar cheann de na tíortha deireanacha san Eoraip a thuairiscigh cás COVID-19, an 4 Márta 2020 1 . Seachtain ina dhiaidh sin, an 12 Márta, dearbhaíodh gur eipidéim é2. I measc sraith beart a tugadh isteach chun scaipeadh an ghalair a choinneáil agus a mhaolú, d’fhoilsigh an rialtas foraithne an 20 Márta a chuir stop le soláthar na seirbhísí sláinte neamhphráinneacha agus coisctheacha go léir.3.

Sa tSlóivéin i 2002, bunaíodh ionaid chur chun cinn sláinte (HPCanna) i ngach ceann de na 61 ionad cúraim sláinte príomhúil (PHCanna) ar fud na tíre. Is iad anois na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach4. Chuir foraithne an 20 Márta stad tobann ar sholáthar na seirbhísí seo, rud a chruthaigh bearna maidir le freagairt do riachtanais sláinte meabhrach an daonra.

Taispeánann an t-alt seo an chaoi ar cuireadh seirbhísí sláinte meabhrach HPCanna in oiriúint chun leanúint ar aghaidh ag freagairt do riachtanais sláinte meabhrach an daonra le linn na heipidéime. Soláthraíonn sé sonraí freisin maidir le rochtain na seirbhísí oiriúnaithe, agus príomhthréithe a n-úsáideoirí, chomh maith leis na ceachtanna a foghlaimíodh.

An fhadhb a aithint agus réiteach a fháil

Go gairid tar éis thús an eipidéim COVID-19 sa tSlóivéin, bunaíodh líne chabhrach náisiúnta le haghaidh faisnéise agus comhairle faoin ngalar5 . Go gasta, chuir oibreoirí líne chabhrach an gá le comhairleoireacht shonrach a sholáthar do dhaoine a bhfuil comharthaí síceolaíochta orthu (m.sh. eagla, míchompord nó anacair) a bhaineann leis an eipidéim.

I bhfianaise a líonra seanbhunaithe ar fud na tíre, agus an fhíric go bhfuil gairmithe sláinte meabhrach mar chuid lárnach dá bhfórsa saothair6, d’aithin an Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (NIJZ) HPCanna mar rogha iomchuí agus inrochtana chun tacaíocht shíceolaíoch a sholáthar dá bpobal. baill, trí bheolíne teileafóin géarchéime.

Chuireamar ceist ar gach HPC faoina spéis agus fuaireamar freagra dearfach pras ó 56 as 61 ionad. Tháinig 12 sheirbhís sláinte meabhrach eile (ie sainseirbhísí mar shíciatracht agus síceolaíocht chliniciúil) laistigh de PHCanna isteach sa tionscnamh freisin.

An réiteach a chur i ngníomh

Laistigh den chéad seachtain den eipidéim, d’iarr NIJZ ar gach HPC uimhreacha gutháin agus uaireanta oibre a sholáthar dá línte cabhrach. Cruthaíodh agus cuireadh liosta chun cinn trí mheáin éagsúla (láithreáin ghréasáin, seirbhísí craolacháin náisiúnta agus áitiúla, srl.). Tar éis ceadú na hAireachta Sláinte, cuireadh líonra línte cabhrach HPC i ngníomh go hoifigiúil.

Chuir NIJZ tacaíocht thapa ar fáil do chomhairleoirí agus do HPCanna. I gcomhar le síceolaithe ag Riarachán Phoblacht na Slóivéine um Chosaint Shibhialta agus Faoiseamh ó Thubaiste (ACPDR), d’eagraíomar seimineár gréasáin oideachais do ghairmithe sláinte meabhrach a chuimsigh ábhair ó bunphrionsabail idirghabhálacha géarchéime (líne chabhrach) chuig ábhair ar leith a d’fhéadfadh teacht ar chomhairleoirí (m.sh. foréigean teaghlaigh, iompar féinmharaithe). D’fhorbair NIJZ pacáiste treoirlínte freisin a thugann aghaidh ar chásanna géarchéime éagsúla, ina raibh (i) treoirlínte bunúsacha maidir le comhairleoireacht teileafóin, (ii) doiciméad Q&A (a chuimsíonn na ceisteanna / freagraí is minice a tháinig le linn an webinar), (iii) treoirlínte maidir le idirghabhálacha i gcás foréigin teaghlaigh (iv) treoirlínte ar iompar féinmharaithe, (v) faisnéis ghinearálta faoi COVID-19, agus (vi) liosta cuimsitheach d’acmhainní cabhracha i réigiúin éagsúla sa tSlóivéin. Roinneadh na cáipéisí seo i measc na HPCanna rannpháirteacha go léir. Eagraíodh tacaíocht bhreise do gach comhairleoir i bhfoirm maoirseachta seachtainiúla ar líne. Síciatraithe agus síceolaithe a raibh taithí acu a chuir a gcuid seirbhísí ar fáil pro bono.

Glaoiteoirí a thuiscint agus a gcuid riachtanas

Osclaíodh na chéad línte cabhrach HPC an 16 Márta. Le linn gach comhrá, rinne comhairleoirí measúnú ar shaintréithe sociodemagrafacha na nglaoiteoirí, an nochtadh do COVID-19 (ie, a bheith ina oibrí líne tosaigh; a bheith i dteagmháil le duine atá ionfhabhtaithe leis an coronavirus, tar éis an t-ionfhabhtú a ghabháil leis an coronavirus nó a bheith san ospidéal mar gheall ar COVID -19 srl.), Stair na meabhairshláinte, agus úsáid na síciteiripe. Thaifead siad na breathnuithe seo i gceistneoir ar líne, ag déanamh nóta dá gcuid atreoruithe chuig foinsí cabhrach eile (m.sh. cóireáil shíciatrach nó shíceolaíoch, Dochtúir Teaghlaigh nó NGO).

San iomlán, thuairiscigh 70 comhairleoir ar fud 43 HPC 1,491 glao teileafóin idir 16 Márta - 24 Bealtaine 2020. Ba mhná iad formhór na nglaoiteoirí (75.7%), bhí 60.5% de ghlaoiteoirí idir 30 agus 64 bliana d’aois, bhí 44.9% fostaithe agus 23.6% díobh ar scor. Rinne glaoiteoirí os cionn aon trian de na glaonna (37.3%) a raibh leochaileacht shóisialta nó leighis acu (m.sh., mar gheall ar aois aosta, toircheas, riocht sláinte a bhí ann cheana, míchumas, mí-úsáid substaintí) nó a ngaolta. Níor aithníodh ach 6.6% de na glaoiteoirí mar othair fhéideartha COVID-19, nó mar dhlúth-theagmhálacha le hothair. Thuairiscigh beagnach aon trian (31.3%) de ghlaoiteoirí go raibh tinneas meabhrach orthu cheana agus go raibh 65.3% díobh ag glacadh frithdhúlagráin agus / nó beinsodé-asepepíní.

Mar a léirítear i bhFíor 1, tar éis méadú tapa tosaigh ar ghlaonna teileafóin go dtí an tríú seachtain den eipidéim, tháinig laghdú de réir a chéile ar na glaonna. Léirigh torthaí go raibh baint ag 67.4% de ghlaonna le tionchar síceolaíoch an eipidéim. Ba iad na príomhchúiseanna le glaoch ná comharthaí anacair mhothúchánach agus iompraíochta (m.sh. imní, eagla gabhála, insomnia, eagla sa todhchaí - thuairiscigh 26.3% de ghlaoiteoirí), deacrachtaí maidir le tinneas meabhrach nó riochtaí sláinte a bhí ann cheana a bhainistiú (19.7%), faisnéis faoi straitéisí féinchabhrach maidir le faoiseamh ó strus, scíthe, gníomhaíocht choirp, bainistíocht ama, chomh maith le tuilleadh faisnéise a lorg ar inrochtaineacht tacaíochta airgeadais nó sóisialta (12.1%). I 6 - 10% de na cásanna, thuairiscigh glaoiteoirí deacrachtaí idirphearsanta (lena n-áirítear foréigean teaghlaigh) nó stiogma a bhaineann le coronavirus, uaigneas, fadhbanna a bhaineann le scolaíocht poist agus baile chomh maith le saincheisteanna a thagraíonn do chothromaíocht oibre is teaghlaigh agus a thugann aire do ghaolta nó do chairde leochaileacha. Bhain 1% de na glaonna le féinmharú.

Go minic, chuir glaoiteoirí (40.1%) fógra faoin líne chabhrach nó chuir oibrithe cúram sláinte ar aghaidh chuig an líne chabhrach ina PHC nó HPC áitiúil iad. Cuireadh 21.8% de ghlaoiteoirí ar an eolas faoin líne chabhrach ar an idirlíon, raidió nó teilifís.

Fíor 1. Clocha míle tábhachtacha san eipidéim COVID sa tSlóivéin agus líon na nglaonna a fuarthas le linn seachtainí faoi seach de sheirbhís comhairleoireachta teileafóin.   Finscéal: 1 - Dearbhú eipidéim sa tSlóivéin, teacht chun cinn lárionad glaonna coronavirus an Rialtais (12/3/2020). 2- Toirmeasc ar ghluaiseacht lasmuigh den bhardas cónaithe agus bailiú poiblí in áiteanna poiblí (30/3/2020). 3 - Tús a chur le maolú de réir a chéile ar bhearta glasála (18/4/2020). 4 - Saorghluaiseacht a athbhunú lasmuigh de bhardas cónaithe (30/4/2020).

Ceachtanna a foghlaimíodh agus ag breathnú chun tosaigh

Chuir an eipidéim COVID-19 iontas ar an domhan. Ag tús na ráige, díríodh an chuid is mó den aird ar ualach cliniciúil SARS-Cov-2 a mhaolú. Tháinig sé chun solais go luath, áfach, go mbeadh iarmhairtí sroichte eile ag an eipidéim. De réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh, tháinig tionchair eacnamaíocha, sóisialta, síceolaíocha agus cultúrtha chun tosaigh. Bhí tionchar ag tuairiscí sna meáin anacracha, córas cúram sláinte ag titim i gceantair áirithe san Iodáil in aice láimhe, agus bearta rialtas na Slóivéine chun scaipeadh an víris a choinneáil, ar shláinte mheabhrach an daonra. Tá sé seo ábhartha go háirithe do ghrúpaí in imthosca leochaileacha, mar ghaolta d’othair a bhfuil tinneas ainsealach orthu, teaghlaigh agus daoine aonair ar ioncam íseal, agus daoine aonair a bhfuil meabhairghalar orthu cheana.

Ar ámharaí an tsaoil, sa tSlóivéin chuir an bonneagar seanbhunaithe PHC ar chumas freagairt thráthúil a d’fhreastail ar riachtanais daonra a aithníodh ag tús an eipidéim. Ar 9 Bealtaine, cuireadh deireadh leis an bhforaithne a chuir stop le soláthar na seirbhísí sláinte neamhphráinneacha agus coisctheacha go léir, agus tar éis ocht seachtaine de thacaíocht shíceolaíoch a sholáthar, laghdaigh línte cabhrach HPC a gcuid uaireanta oibre d’fhonn a n-idirghabhálacha coisctheacha rialta a thosú arís, agus mar an bhí líon na nglaonna laethúla ag laghdú7. Tá línte cabhrach COVID-19 fós gníomhach, áfach, agus is dóigh go mbeidh siad comhtháite i ngníomhaíochtaí rialta HPC.

Ag breathnú siar ar na hocht seachtaine, creidimid gur chuidigh na línte cabhrach le tionchar neamhchothrom síceasóisialta an eipidéim a mhaolú i bhfoghrúpaí daonra éagsúla. Ba chónaitheoirí áitiúla sciar mór de ghlaoiteoirí a atreoraíodh chuig an líne chabhrach ag oibrithe cúraim sláinte áitiúla atá in ann daoine aonair a aithint i gcúinsí leochaileacha. Is táscaire é gur úsáideadh an tseirbhís ar leibhéal an phobail go bhfuil muinín ag daoine as faisnéis agus tacaíocht a sholáthraíonn gairmithe aitheanta i suíomhanna eolacha (ie, HPCanna áitiúla). Ar an láimh eile, is beag spás príobháideachta atá ag pobail bheaga ardcheangailte a bhfuil aithne ag gach duine ar a chéile, rud a chuireann leis an mothú go bhfuil stiogma ann.

Ar an taobh is lú dearfach, míbhuntáiste cinnte ab ea inrochtaineacht fo-optamach na línte cabhrach. Bhí uaireanta oibre HPC ag brath ar an bhfórsa saothair oilte a bheith ar fáil, rud a chiallaíonn nach raibh gach líne chabhrach in ann tacaíocht a thairiscint i rith an lae nó i rith na seachtaine ar fad. Chun aghaidh a thabhairt air seo, an 6 Aibreán bhunaigh Cumann Síceolaithe na Slóivéine agus NIJZ líne chabhrach náisiúnta breise, a chuir tacaíocht ar fáil tráthnóna déanach agus tráthnóna (go dtí meán oíche). Fostaíodh síceolaithe, síceolaithe cliniciúla agus síciteiripeoirí mar oibrithe deonacha. Bhí sé deacair iad a chur chun cinn ar leibhéal náisiúnta de bharr chomhordú líne chabhrach áitiúil amháin agus 52 líne chabhrach áitiúla, agus raidhse na n-uimhreacha teagmhála. Is dúshlán fós é aitheantas níos fearr agus úsáid fheabhsaithe na línte cabhrach a shárú.

Cé go ndíríonn an t-alt seo go hiomlán ar na línte cabhrach, agus ar a ról i dtionchar an eipidéim ar shláinte mheabhrach, is eol dúinn go dtugann siad aghaidh ar chodán réasúnta beag de riachtanais sláinte meabhrach an daonra. Teastaíonn freagairt chuimsitheach sláinte meabhrach poiblí don eipidéim chun méadú ar ualach na meabhairshláinte a chosc. Agus muid ag “leathadh an chuar” go mall ba cheart dúinn a choinneáil i gcuimhne nach é an víreas an t-aon bhagairt a bhfuil sé de chumas aige ár gcórais chúraim sláinte a shárú.

 

tagairtí

  1. Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Tuarascáil Staid Nuachta Coronavirus (2019-nCoV) - 45 [Idirlíon]. An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte; 2020. Ar fáil anseo .
  2. Bearta chun scaipeadh na n-ionfhabhtuithe COVID-19 a choinneáil [Idirlíon]. Tairseach GOV.SI. [luadh 2020 27 Bealtaine]. Ar fáil anseo .
  3. Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, strains 1883 [Idirlíon]. Liosta Uradni. [luadh 2020 27 Bealtaine]. Ar fáil anseo .
  4. Albreht T, Pribakovic Brinovec R, Josar D, Poldrugovac M, Kostnapfel T, Zaletel M, et al. An tSlóivéin: Athbhreithniú ar an gCóras Sláinte. Idirthuras Sláinte Syst. 2016 Meitheamh; 18 (3): 1–207.
  5. Ionad glaonna coronavirus an Rialtais [Idirlíon]. Tairseach GOV.SI. [luadh 2020 Bealtaine 29]. Ar fáil anseo.
  6. Aktivnosti i gcláir - Skupaj za zdravje [Idirlíon]. [luadh 2020 27 Bealtaine]. Ar fáil anseo.
  7. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, strains 2431 [Idirlíon]. Liosta Uradni. [luadh 2020 28 Bealtaine]. Ar fáil anseo .
Matej Vinko, MD
Speisialtóir i Leigheas Sláinte Poiblí, at NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí | + poist

Is speisialtóir i míochaine sláinte poiblí é Matej Vinko, MD, san Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (NIJZ) i Liúibleána, an tSlóivéin. Tá sé ina cheann ar an ngrúpa saineolaithe sláinte meabhrach poiblí agus ina leascheannaire ar an Ionad um anailís agus forbairt sláinte ar an Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí. Is é a phríomhspéiseanna eipidéimeolaíocht sláinte meabhrach, beartas sláinte poiblí agus forbairt lucht saothair sláinte poiblí.

Saška Roškar, Cúnamh. An tOllamh, PhD
Síceolaí, Saineolaí Náisiúnta Sláinte Poiblí at NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí | + poist

Saška Roškar, Cúnamh. Is síceolaí í an tOllamh, Ph. D., atá fostaithe san Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (NIJZ) i Liúibleána, an tSlóivéin, áit a bhfuil post aici mar Shaineolaí Náisiúnta Sláinte Poiblí. Oibríonn sí i réimse chur chun cinn na sláinte meabhrach agus neamhoird mheabhrach a chosc. Is í an phríomhspéis atá aici ná cuir chuige sláinte poiblí maidir le féinmharú a chosc.

Tatjana Novak Šubara, PhD
Síceolaí at NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí | + poist

Is síceolaí í Tatjana Novak Šubara, PhD, atá fostaithe san Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (NIJZ) i Liúibleána, an tSlóivéin. I measc a cuid spéiseanna taighde tá cur chun cinn sláinte meabhrach agus tacaíocht shíceolaíoch le linn athruithe ar stíl mhaireachtála. Cuimsíonn a cuid oibre comhordú ar ghníomhaíochtaí síc-oideachasúla sna hionaid chur chun cinn sláinte.

Alenka Tančič Grum, MA
Síceolaí at NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí | + poist

Is síceolaí é Alenka Tančič Grum, MA, atá fostaithe san Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (NIJZ) i Liúibleána, an tSlóivéin. Oibríonn sí i réimse chur chun cinn na sláinte meabhrach agus neamhoird mheabhrach a chosc. Is iad na réimsí oibre atá aici ná forbairt agus soláthar tacaíochta gairmiúla chomh maith le hoiliúint ar theicnící síce-oideachasúla agus scíthe do ghairmithe sláinte sna hionaid chur chun cinn sláinte.

Ionad Tosaíochta Príobháideachta

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar