Maireachtáil, obair, agus COVID-19: an chaoi ar athraigh saol na mban agus na ndaoine óga

Pitcure bean ag obair ón mbaile le leanaí

Am measta léitheoireachta: 6 nóiméad

 Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá Eurofound ag déanamh taighde ar an gcaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Anseo déanann siad achoimre ar chuid dá bhfionnachtana ar éagothroime inscne agus deighiltí glúine. Cé a d’éirigh go maith agus cé nach bhfuil? Conas is féidir linn na torthaí sin a úsáid agus muid ag iarraidh atógáil?

le Anna Gallinat

Tá sé níos mó ná bliain ó bhuail COVID-19 an Eoraip. D'éirigh leis an ngéarchéim sláinte a bheith ina géarchéim a chuaigh i bhfeidhm go mór ar bheagnach gach gné den saol laethúil. Leanann na héifeachtaí eacnamaíocha, sóisialta agus oibre a bhaineann leis an bpaindéim, agus níl aon deireadh leo fós.

Ó thosaigh COVID-19, tá an An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú Tá (Eurofound) tar éis taighde sonrach a dhéanamh ar éifeachtaí na paindéime ar dhaoine ar fud na hEorpa chun cabhrú le lucht déanta beartas téarnamh cóir a bhaint amach. Go háirithe, na trí bhabhta dá r-shuirbhé uathúil, Maireachtáil, obair agus COVID-19, in Aibreán agus Iúil 2020 chomh maith le Márta 2021, gabhadh eispéiris phaindéimeacha sampla de 138,000 Eorpach.

Fuair ​​an athrá is déanaí ar an r-shuirbhé go bhfuil na neamhionannais atá ann ag leathnú. Tá sé seo mar gheall ar thionchar neamhchothrom na paindéime ar ghrúpaí leochaileacha. Idir leibhéil laghdaithe meabhairshláinte agus caillteanais post ar fud na hEorpa, ba iad mná, daoine óga, daoine dífhostaithe agus grúpaí ar ioncam íseal a d’fhulaing an chuid is mó faoi na bearta a cuireadh i bhfeidhm chun srian a chur le scaipeadh an víris COVID-19.

Neamhionannas inscne

Tá go leor gnéithe ag tionchar COVID-19 ar mhná. Ar thaobh amháin, an Maireachtáil, obair agus COVID-19 r-shuirbhé leagann sé béim ar chothromaíocht oibre is saoil níos measa do mhná le leanaí le linn na paindéime i gcomparáid le fir agus le mná gan leanaí. De réir mar a chuaigh an paindéim ar aghaidh, bhí an méadú is mó i measc tuismitheoirí a thuairiscigh go raibh siad ‘ró-thuirseach tar éis obair chun tascanna tí a dhéanamh’ i measc na mban le leanaí óga. Mhothaigh mná le leanaí óga nach raibh ag obair ach ón mbaile é seo go láidir. Tá sé tábhachtach a mheabhrú gurb iad na mná is mó a bhíonn faoi chúram agus obair eile gan phá.

Maireachtáil, obair agus ríomh-shuirbhé COVID-19 Table_ tuismitheoirí ag tuairisciú go bhfuil siad ró-thuirseach tar éis na hoibre chun poist tí a dhéanamh
Céatadán na dtuismitheoirí a thuairiscíonn go bhfuil siad ró-thuirseach tar éis na hoibre chun poist tí a dhéanamh, EU27 (%)

Ar an láimh eile, fuair taighde Eurofound gur chaill níos mó ban ná fir a gcuid post. Is dóichí freisin go mbeidh siad i measc oibrithe fionnadh. Mar gheall ar nádúr deighilte mhargadh saothair an AE, is gnách go mbíonn ró-ionadaíocht ag oibrithe baineanna sna hearnálacha agus sna gairmeacha sin is mó a mbíonn tionchar ag glasáil agus múchadh gnó orthu. Cuimsíonn sé seo turasóireacht agus fáilteachas. Ina theannta sin, is oibrithe ar phá íseal iad go leor de na mná a cuireadh as oifig nó a bhfuil fionnadh orthu. Bhí claonadh ag mná ag ceann níos airde an scála pá leanúint ag obair, agus bhí siad in ann é sin a dhéanamh ón mbaile.

I dteannta a chéile, péinteálann na forbairtí seo pictiúr gruama de chomhionannas inscne san Eoraip. Comh-threoir beartais a foilsíodh le déanaí de Eurofound agus an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (Cóineasú aníos i gcomhionannas inscne: Cé chomh cóngarach agus atá Aontas an Chomhionannais?) leagann sé béim air go bhfuil tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime COVID-19 ag bagairt go ndéanfaí éachtaí san am atá caite i gcomhionannas inscne a rolladh ar ais, go háirithe i dtíortha a bhfuil leibhéil níos ísle comhionannais inscne iontu ina ndearnadh na dul chun cinn is mó le blianta beaga anuas.

Maireachtáil, obair agus r-shuirbhé COVID-19: Athruithe fostaíochta (sna mílte), de réir inscne agus cúigil pá poist: Comparáid a dhéanamh idir an ngéarchéim airgeadais dhomhanda agus an chéad chéim den ghéarchéim COVID-19, EU27
Athruithe fostaíochta (na mílte), de réir inscne agus cúigil pá-poist: Comparáid a dhéanamh idir an ngéarchéim airgeadais dhomhanda agus an chéad chéim den ghéarchéim COVID-19, EU27

Rannán giniúna

Maireachtáil, obair, agus COVID-19 Riosca an dúlagair de réir aoisghrúpa agus babhta r-shuirbhé, EU27 (%)
Riosca dúlagar de réir aoisghrúpa agus babhta r-shuirbhé, EU27 (%)

Seachas mná ar phá íseal, chaill daoine óga a gcuid post go díréireach mar gheall ar COVID-19. Tarlaíonn sé seo toisc gur dóichí go mbeidh siad ar chonarthaí sealadacha agus go mbeidh cineálacha oibre aitíopúla acu. Tá ró-ionadaíocht acu freisin sna hearnálacha is deacra a bhuail na srianta, mar mhiondíol, taisteal agus fáilteachas. De réir an Maireachtáil, obair agus COVID-19 r-shuirbhé i mí Iúil 2020, chaill 11% de na freagróirí idir 18 agus 29 bliana d’aois a gcuid post ag tús na paindéime, i gcomparáid le 8% d’oibrithe os cionn 30.

Tá sláinte mheabhrach daoine óga tagtha chun cinn mar ábhar imní eile. In earrach 2021, shroich folláine mheabhrach an leibhéal is ísle ar fud gach aoisghrúpa ó thosaigh an paindéim. Ba iad na daoine óga agus iad siúd a chaill a bpost an rud is measa. Tá beagnach dhá thrian de na daoine (64%) san aoisghrúpa is óige (18-34 bliana) i mbaol dúlagar.

Thairis sin, is dóigh go neartóidh dúnadh scoileanna agus an t-aistriú chuig foghlaim ar líne éagothroime idir na daoine is pribhléidí agus na daoine is leochailí. Beidh tionchar ag na difríochtaí suntasacha san eolas agus sa fholláine i measc teaghlach ar an gcabhair a thugtar do leanaí agus do dhaoine óga leis an bhfoghlaim. Is fearr a éireoidh le daoine óga a bhfuil teaghlaigh tacaíochta acu agus rochtain ar an idirlíon agus ríomhairí sa bhaile ná iad siúd nach bhfuil na hacmhainní sin acu.

Le níos mó neamhshlándála sa mhargadh saothair agus meabhairshláinte ag dul in olcas, tá an baol ann anois go scarfaidh daoine óga go buan. Tá an baol ann freisin go bhfeicfimid laghdú ar infhostaitheacht glúin. Glúin a d’íoc dola ard cheana féin sa chúlú eacnamaíochta roimhe seo.

Conclúid

B’fhéidir go mbeadh sé mealltach ár léanta nua-aimseartha go léir a chailciú le tionchair an Coronavirus. Is í an fhírinne, áfach, in ainneoin dul chun cinn leathan, go raibh neamhionannais le fada an lá san Eoraip ag teacht salach sular tharraing COVID-19 ár saol. Mar thoradh ar aitheantas ar an ngá aghaidh a thabhairt ar na neamhionannais sin bhí Colún Eorpach um Chearta Sóisialta 2017. Ina dhiaidh sin bhí plean gníomhaíochta lena chur i bhfeidhm i Márta 2021. Anois feidhmíonn an Colún mar chompás an AE chun dálaí maireachtála agus oibre níos fearr a bhaint amach. Tá ról tábhachtach aige freisin i dtacú le téarnamh ó phaindéim COVID-19.

Ní hé ról Eurofound ach an méid a tharla a bhunú, ach anailís bunaithe ar fhianaise a sholáthar a chabhróidh le foirmliú beartais. Aibhsíonn a chuid oibre go bhféadfadh COVID-19 a bheith ina mar chatalaíoch d’athrú bunúsach a shainmhíneoidh todhchaí na hEorpa, agus seachas ‘téarnamh’ ó ghéarchéim, mar a rinneamar deich mbliana ó shin, is féidir linn ár n-ionchais dár saol a athshocrú agus ár dtuiscint ar an méid is féidir linn a bhaint amach i gcomhar a athmhúnlú.

Tuilleadh léitheoireachta

Anna Gallinat
EuroHealthNet | + poist

Is í Anna Gallinat Oifigeach Tionscadail Cumarsáide san aonad Faisnéise agus Cumarsáide ag Eurofound ó mhí Feabhra 2018. Tacaíonn sí agus oibríonn sí ar fud na bhfoirne éagsúla san aonad chun cur chuige comhordaithe straitéiseach a chinntiú i ngníomhaíochtaí for-rochtana Eurofound. Dréachtaíonn sí aschur cumarsáide freisin ar ábhair leathana éagsúla, mar shampla inscne, COVID-19 nó beartas an AE.

Roimhe seo, d’oibrigh Anna ag EuroHealthNet sa Bhruiséil, áit a raibh sí freagrach as cumarsáid agus bainistíocht tionscadal do thionscadail a bhaineann le sláinte an AE. Tá Céim Bhaitsiléara aici sa tSíceolaíocht ó Ollscoil Twente san Ísiltír. Is céimí í freisin i Staidéar Inscne agus Meán ó Scoil Eacnamaíochta agus Eolaíochtaí Polaitiúla Londain.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar