An chaoi a bhfuil glantóirí uirbeacha ag glacadh úinéireachta ar chultúr sláinte agus sábháilteachta

Glantóirí uirbeacha ag obair

Am measta léitheoireachta: 5 nóiméad

Is post riachtanach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach ár gcathracha a choinneáil glan. Má dhéantar é go mícheart, féadfaidh sé drochthionchar a imirt ar shláinte glantóirí, chomh maith leis na pobail ina n-oibríonn siad. Oibríonn tionscadal oiliúna MUC do shláinte le glantóirí uirbeacha chun cultúir agus oiliúint sláinte agus sábháilteachta a fhorbairt chun a chinntiú go ndéantar gach duine a chosaint. Insíonn Institiúid Prolepsis dúinn conas atá siad ag tacú le sláinte agus sábháilteacht do ghlantóirí sráide agus dá gcomhghleacaithe.

Scríofa ag Aikaterini Kandyliari agus Pania Karnaki ón Institiúid Prolepsis, an Aithin

An gá le gníomh i leith sláinte agus sábháilteachta a aithint

Táirgeann saoránaigh Eorpacha, sa lá atá inniu ann billiúin tonna dramhaíola gach bliain san Eoraip. Cuireann an bealach a láimhseáiltear agus a dhiúscraítear an bruscar seo an timpeallacht agus sláinte an phobail i mbaol. Ag an am céanna, cuidíonn bailiú agus bainistíocht dramhaíola lenár gcathracha a choinneáil glan agus sinn a chosaint ar scaipeadh na ngalar. Is fostaithe líne tosaigh iad glantóirí uirbeacha1 a bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir le cathracha a choinneáil glan - tábhachtach go háirithe le linn na paindéime COVID-19.

Tá dramhaíl chathrach casta toisc go léiríonn sí an tsraith guaiseacha is mó agus is éagsúla de gach bainistíocht dramhaíola. Cuireann bailiú dramhaíola agus glanadh uirbeach oibrithe faoi dhálaí éagsúla contúirteacha2. Toisc go bhfuil brú oibre ard, is dóichí go dtarlóidh timpistí, rud a chiallaíonn go bhfuil glantóirí uirbeacha seans maith le gortuithe agus galair cheirde. Shainigh taighde idirnáisiúnta riachtanais Glantóirí Uirbeacha Bardasacha go maith. Mar sin féin, tá oiliúint do na fostaithe seo teoranta agus ní athchleachtach. Tá easpa feasachta agus deiseanna oiliúna leordhóthanacha i measc oibrithe nasctha le líon ard gortuithe agus timpistí ceirde3.

An tionscadal 'oiliúint MUC don tsláinte'

An Tionscadal oiliúna don tsláinte MUC ag feabhsú sláinte agus folláine glantóirí uirbeacha trí fheasacht riosca agus eolas faoi shláinte agus sábháilteacht cheirde a threisiú. Trí ghníomhaíochtaí comhchruthú agus taighde rannpháirtíoch, tá an tionscadal ag féachaint ar na bealaí gairme agus riachtanais oideachais glantóirí uirbeacha. Tá sé mar aidhm aige:

 • Curaclam oiliúna idirghníomhach a fhorbairt a léireoidh riachtanais shonracha glantóirí uirbeacha agus a maoirseoirí.
 • Eolas, scileanna agus inniúlachtaí a mhéadú chun guaiseacha ceirde a aithint agus a rialú, rannpháirtíocht a spreagadh, agus úinéireacht a thógáil i gcultúr sábháilteachta.
 • Bealaí cumarsáide a bhunú chun guaiseacha a thuairisciú.
 • Múnlaigh gairmoideachas agus oiliúint agus córais oideachais eile chun oiriúnú d’athruithe ar churaclaim do ghairmithe sláinte agus sábháilteachta.

Tá tionscadal oiliúna don tsláinte MUC ag tacú le sláinte agus sábháilteacht glantóirí uirbeacha cathrach, de réir aidhmeanna na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA).

Mairfidh tionscadal oiliúna don tsláinte MUC ar feadh trí bliana, ó thús 2020 go deireadh 2023. Maoiníonn Clár ERASMUS + an Aontais Eorpaigh an tionscadal. Tá oiliúint MUC don tsláinte ailínithe le haidhmeanna na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA).

Comhordaíonn Gníomhaireacht Forbartha agus Bainistíochta Ceann Scríbe na Gréige (an Ghréig) an tionscadal, agus oibríonn sí i gcomhar leis an Institiúid Prolepsis (an Ghréig), Ionad Nuálaíochta Sóisialta CSI (an Chipir), IKM Pro (an Pholainn), Gníomhaireacht Forbartha Eacnamaíochta Varna (an Bhulgáir) agus Bardas Andrano (an Iodáil)

An gá soiléir atá le hoiliúint do ghlantóirí uirbeacha maidir le sláinte agus sábháilteacht

Le linn chéad mhíonna an tionscadail, dhírigh an cuibhreannas ar mhapa de dheiseanna oiliúna, dúshláin agus riachtanais a fhorbairt san Eoraip a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht cheirde (OSH) do ghlantóirí uirbeacha. Bhí taighde fairsing deisce mar aon le taighde rannpháirtíoch i gceist leis an mapáil seo. Táimid ag eagrú grúpaí fócais anois i dtíortha an tionscadail, ina bhfuil oibrithe MUC, maoirseoirí MUC, foireann shinsearach riaracháin, baill de choistí OSH, agus cleachtóirí gairme i gceist.

Taispeánann na chéad torthaí go bhfuil easpa soláthar oiliúna leordhóthanach ann do chleachtais agus do phrionsabail sábháilteachta. Is cosúil go bhfuil imní ar oibrithe MUC chomh maith lena maoirseoirí faoi fhadhbúsáid a bhaint as trealamh cosanta chomh maith leis an easpa eolais ar na bearta iomchuí do shláinte agus sábháilteacht cheirde. Dúirt oibrí amháin “Is ábhar é sláinte agus sábháilteacht a bhaineann liom gach lá le linn mo chuid oibreAgus ceann eile “Ba chóir go mbeadh oiliúint rialta ar fhostaithe”. Is léir go bhfuil gá le deiseanna oideachais agus oiliúna do ghlantóirí uirbeacha.

Curaclam oiliúna nuálaíoch do shláinte agus sábháilteacht glantóirí uirbeachaLógó Tionscadal sláinte agus sábháilteachta Glantóirí Uirbeacha Inmharthana MUC

Chun freastal ar riachtanais oideachais oibrithe MUC, forbróimid oiliúint dhigiteach idirghníomhach le hardán r-fhoghlama. Is í an aidhm inniúlacht na rannpháirtithe ar shaincheisteanna sláinte agus sábháilteachta a mhéadú - go háirithe le linn éigeandálaí sláinte poiblí mar an paindéim COVID-19. Is é príomhaidhm an tionscadail:

 • Eolas agus scileanna Glantóirí Uirbeacha Bardasacha a fhorbairt.
 • Rannpháirtíocht na bhfostaithe a spreagadh.
 • Tóg úinéireacht i gcultúr sábháilteachta.

Braithfidh ábhar cruinn an churaclaim ar thorthaí an taighde agus an aiseolais ó rannpháirtithe sna tionscadail, ach táimid ag súil le modúil a áireamh ar:

 • Galair thógálacha (lena n-áirítear COVID-19) agus guaiseacha ceimiceacha.
 • Úsáid cheart a bhaint as trealamh cosanta pearsanta (TCP).
 • Éigeandálaí, garchabhair agus nósanna imeachta bainistíochta gortaithe san ionad oibre.
 • Comhoibriú le cleachtóirí saothair agus comhlíonadh na sceideal vacsaínithe agus scagtha beartaithe.
 • Cumhachtú sláinte meabhrach.
 • Cinnteoidh gníomhaíochtaí comhchreidmheacha go gcomhlíonfaidh an oiliúint fhorbartha riachtanais agus cúlraí oideachais an lucht féachana ar leith go hiomlán, agus na tairbhí ionchais a uasmhéadú.

An tionchar

Ba cheart go gcuirfeadh oiliúint MUC don tsláinte sainoiliúint ar fáil do ghlantóirí uirbeacha, agus mar thoradh air sin cuidiú leo a gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach atá níos sábháilte dóibh féin, dá gcomhoibrithe, agus don phobal i gcoitinne. Creidimid go mbeidh buntáistí iomadúla aige do shláinte agus folláine glantóirí uirbeacha agus an phobail i gcoitinne.

Chun fanacht suas chun dáta leis an nuacht is déanaí faoin tionscadal, tabhair cuairt ar muc-trainingforhealth.eu

tagairtí

 1. van Kampen, V., Hoffmeyer, F., Seifert, C., Brüning, T., agus Bünger, J. (2020). Guaiseacha sláinte ceirde glantóirí sráide - athbhreithniú ar an litríocht ag smaoineamh ar chleachtais choiscthe san ionad oibre. Iris Idirnáisiúnta an Leighis Ceirde agus Sláinte Comhshaoil, 33 (6), lgh.701-732. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01576
 2. OSHA (Riarachán Sábháilteachta agus Sláinte Ceirde) (2021). Oibrithe a chosaint: Treoir maidir le leathadh COVID-19 san ionad oibre a mhaolú agus a chosc. Ar fáil ag: https://www.osha.gov/coronavirus/safework
 3. EU-OSHA (An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair) (2014). Tosaíochtaí maidir le sábháilteacht cheirde agus taighde sláinte san Eoraip: 2013-2020. Ar fáil ag: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
Pania Karnaki
+ poist

Is é Pania Karnaki Stiúrthóir na dtionscadal Eorpach agus Idirnáisiúnta ag Institiúid Prolepsis. Díríonn a cuid spéiseanna taighde ar shláinte daonraí leochaileacha agus éagothroime sláinte. Cuireann Institiúid Prolepsis roinnt tionscadal éagsúil i bhfeidhm a bhaineann le sláinte imirceach / dídeanaí. 

portráid de Aikaterini Kandyliari
Aikaterini Kandyliari
+ poist

Is Taighdeoir in Institiúid Prolepsis é Aikaterini Kandyliari agus scoláire iardhochtúireachta sa Ghréig. Glacann sí páirt i gcur i bhfeidhm roinnt tionscadal éagsúil maidir le sláinte an phobail a chur chun cinn.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar