Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

iss_logo Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar éagothroime sláinte, agus malartuithe idirnáisiúnta ar conas tairseacha a fhorbairt go héifeachtach.

Scríofa ag Alison Maassen, EuroHealthNet, agus Luisella Gilardi, thar ceann ghrúpa oibre DoRS ar éagothroime sláinte

Cláir Oibre Téamacha EuroHealthNet ar Chlár um Chur Chun Cinn Sláinte agus Cosc ar Ghalair

In 2019, bhunaigh baill EuroHealthNet Grúpa Oibre Téamach (TWIG) ar Chlár um Chur Chun Cinn Sláinte agus Cosc ar Ghalair, dá ngairtear tairseacha “dea-chleachtais” nó “dea-chleachtais” de ghnáth. Tá na tairseacha seo, atá ann ar leibhéal náisiúnta i roinnt tíortha AE chomh maith le leibhéal na hEorpa, deartha chun cabhrú le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil chun sláinte a chur chun cinn agus galair a chosc. Is é príomhaidhm na dtairseacha aistriú agus scála cleachtas den sórt sin a éascú, d’fhonn feabhas a chur ar iarrachtaí sláinte agus sláinte a chosc laistigh de thíortha agus ar fud na hEorpa. Mar a fheicfidh tú thíos, tá tairseach nua san Iodáil freisin atá dírithe go sonrach ar chleachtais atá dírithe ar chothromas a roinnt.

Tá sé ríthábhachtach go n-éireoidh leis na tairseacha seo a dhéanamh tarraingteach agus úsáideach d'úinéirí idirghabhála agus d'úsáideoirí deiridh. Chruthaigh baill an TWIG, a dhéanann ionadaíocht ar bhaill EuroHealthNet as gach ocht dtír, pobal cleachtais inar féidir leo a dtaithí a mhalartú maidir leis na tairseacha seo a dhearadh agus a bhainistiú, chomh maith le comhthionscadail a thionscnamh agus torthaí a roinnt in irisleabhair eolaíochta agus comhdhálacha idirnáisiúnta. Tá an grúpa oibre fós oscailte do gach ball EuroHealthNet atá ag obair ar théamaí gaolmhara, ar féidir leo a bheith páirteach ag am ar bith.

Tá an grúpa ag tabhairt tosaíochta:

  • Cur leis an mbonn fianaise trí chomhdhálacha idirnáisiúnta agus foilseacháin eolaíochta
  • ‘Croí-chritéir’ nó íoschaighdeáin fianaise a bhunú do chláir chláir
  • Tacú le taighde chun uirlis inaistrithe a dhearadh d’idirghabhálacha sláinte
  • Iniúchadh a dhéanamh ar an acmhainneacht le haghaidh tuilleadh nasc idir tairseacha náisiúnta agus Tairseach Dea-Chleachtais an AE.

Éachtaí TWIG

I mí Dheireadh Fómhair 2020, chuir an TWIG i láthair ag an Comhdháil Dhomhanda um Shláinte Phoiblí, iniúchadh a dhéanamh ar na téamaí maidir le glacadh na gcleachtas is fearr a fheabhsú. Chuala na rannpháirtithe léargas ar chur chuige agus ar bhonneagair ábhartha chun glacadh le cleachtais i roinnt tíortha a fheabhsú. Tá baill TWIG ag ullmhú foilseachán eolaíochta faoi láthair. Tabharfaidh sé anailís chomparáideach ar na tairseacha náisiúnta atá ann agus atá beartaithe a bhfuil ionadaíocht acu sa ghrúpa. Mar chuid den anailís, fiosróidh na baill na ‘croíchritéir’ nó na ‘croí-chomhpháirteanna’ atá lárnach do gach tairseach. Cuirfidh sé seo go mór leis an litríocht atá ann cheana maidir le tairseacha a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, go háirithe i gcomhthéacs na hEorpa.

I mí na Samhna 2020, chomhordaigh an TWIG sraith fócasghrúpaí i gcomhar le hOllscoil Maastricht agus BZgA (Ionad Cónaidhme na Gearmáine um Oideachas Sláinte). Le linn na ngrúpaí fócais seo, thug níos mó ná 40 saineolaí idirnáisiúnta agus Eorpach maidir le haistriú agus cur i bhfeidhm idirghabhálacha sláinte a n-aiseolas ar fhorbairt uirlis phraiticiúil chun tacú le inaistritheacht idirghabhálacha sláinte ó shuíomh amháin go suíomh eile. Ar bhonn thorthaí na ngrúpaí fócais seo, leanfar le hanailís bhreise agus forbairt uirlisí i 2021.

Choinnigh an TWIG cumarsáid rialta le hionadaithe ón gCoimisiún Eorpach, a bhainistíonn an Tairseach Dea-Chleachtais na hEorpa. Áiríodh sa phlé seo bealaí féideartha ina bhféadfaí na naisc idir tairseacha ar leibhéal náisiúnta agus Eorpach a thógáil agus réimsí comhoibrithe féideartha.

Tá an chuid is mó de na tairseacha a ndéantar ionadaíocht orthu sa TWIG dírithe ar chur chun cinn na sláinte agus ar ghalair a chosc. Mar sin féin, tá fócas uathúil ar chothromas ag tairseach nua a bhunaigh an tIonad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte (DoRS) agus an Institiúid Náisiúnta Sláinte (ISS). Tá an Catalóg de Ghníomhartha Dírithe ar Chothromas (CÚRAM).lógó testata_care

Catalóg na nGníomhartha atá Dírithe ar Chothromas (CÚRAM)

Dorsa lógó

“Nuair a dhóitear an teach, caithfear an tine a chur amach ar dtús.” Ach a luaithe a mhúchtar é, beidh sé riachtanach é a atógáil le hábhar frithdhíonta. Leis an meafar seo, ba cheart dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar chosc agus ar chur chun cinn na sláinte, a luaithe a sháraítear an éigeandáil sláinte mar gheall ar an bpaindéim. Is gá machnamh a dhéanamh ar mhúnlaí nua cúnaimh, coiscthe agus cur chun cinn sláinte a mbíonn baint ag an bpobal agus ag an gcríoch leo agus a théann i mbun gach beartais.

Tá sé tábhachtach nach bhfágtar aon duine taobh thiar de, go n-atosóidh muid le chéile, agus aird ar leith á tabhairt ar na daoine a bhí nó a d’éirigh níos leochailí i ndiaidh na paindéime. Ar an gcúis seo, teastaíonn acmhainní daonna agus eacnamaíocha uainn, ach thar aon rud eile smaointe maithe. Is leis seo agus tú ag smaoineamh gur cruthaíodh CARE, catalóg de ghníomhartha atá dírithe ar chothromas. Is bunachar sonraí é ina bhfuil samplaí d’idirghabhálacha a rinneadh san Iodáil, san Eoraip, agus i dtíortha eile a bhfuil tréithe leasa acu cosúil leo siúd san Iodáil agus san Eoraip. Áirítear leis seo gníomhaíochtaí sonracha a dhéantar i gcríocha beaga, nó cuid de bheartais níos leithne a chuirtear i bhfeidhm i gcomhthéacsanna cathrach nó réigiúnacha.

Cé leis an bhfuil sé?

Is le haghaidh oibrithe sláinte agus sóisialta, múinteoirí, geallsealbhóirí ó réimsí éagsúla agus cinnteoirí ar leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Cad as a dtagann na cleachtais?iss_logo

I bhformhór na gcásanna, is cleachtais iad seo a thagann ó stórtha creidiúnaithe go hidirnáisiúnta. Roghnaítear iad ar bhonn na gcritéar seo a leanas: a bheith dírithe ar chothromas agus déileáil le saincheisteanna sláinte a chuimsítear sa phlean nua náisiúnta um chosc. Tá na cleachtais ann freisin a chuirtear i láthair agus a ndéantar meastóireacht orthu mar chuid den Comhghníomhaíocht - Cothromas Sláinte na hEorpa ar siúl faoi láthair. Ar an gcúis seo níl measúnú tionchair ag go leor acu fós. I gcúpla cás, cuireadh cleachtais nach dtagann ó repertoires creidiúnaithe san áireamh. Ba iad na critéir chun iad seo a áireamh ná an fócas ar chothromas agus clúdach saincheisteanna nach n-áirítear sna repertoires tagartha.

Cé mhéad cleachtas atá ann?

I láthair na huaire 93, ach beidh an cur chun feidhme leanúnach. Féadfaidh léitheoir ar bith cleachtas a mholadh a ndéanfar meastóireacht air agus, más leor é, a áireofar ina dhiaidh sin i CARE.

Comhordaíonn an tIonad Doiciméadúcháin um Chur Chun Cinn Sláinte Réigiún Piedmont (DoRS) i gcomhar le Istituto Superiore di Sanità (ISS) é seo tionscnamh, mar chuid den tionscadal Cothromas i bPleananna Réigiúnacha um Chosc, arna mhaoiniú ag an Ionad Náisiúnta um Ghalair a Chosc agus a Rialú san Aireacht Sláinte (Ccm). Tá CÚRAM ar fáil saor in aisce le haghaidh úsáide neamhthráchtála ag https://www.dors.it/CARE/index.php

Is iad baill Fhoireann Dors ná Antonella Bena, Paola Capra, Umberto Falcone, agus Renata Leardi.

Is iad baill na foirne ISS Benedetta Mattioli, Loredana Falzano, agus Raffaella Bucciardini

Luisella Gilardi
Ionad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte Réigiúnach Piedmont (DoRS) | + poist

Tá Luisella Gilardi ag obair ag Ionad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte an Regione Piemonte in Iarthuaisceart na hIodáile ó bunaíodh é i 1998. Pléann sí le cáipéisíocht eolaíoch ar ábhair éagsúla cosúil linn sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre agus cosc ​​bunaithe ar fhianaise. Le blianta beaga anuas chomhoibrigh sí le roinnt tionscadal ar éagothroime sláinte leis an aonad eipidéimeolaíochta, a scaipeadh a dtorthaí tríd an suíomh Gréasáin www.disuguaglianzedisalute.it

Alison Maassen
Comhordaitheoir Sinsearach at EuroHealthNet | + poist

Tacaíonn Alison leis an Stiúrthóir le gníomhaíochtaí bainistíochta foriomlána, agus go sonrach i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm chuspóirí oibríochta agus phlean gnó EuroHealthNet. Is é Alison Comhordaitheoir Tionscadail IMMUNION (“Comhar imdhíonta a fheabhsú san AONAD Eorpach”), tionscadal 2 bhliain arna mhaoiniú ag an 3rd Clár Sláinte chun oibriú leis an gComhghuaillíocht um Vacsaíniú chun oideachas vacsaín níos fearr a sholáthar do ghairmithe cúram sláinte agus faisnéis níos fearr don phobal i gcoitinne. Tá sí i gceannas freisin ar ranníocaíochtaí EuroHealthNet leis an tionscadal RIVER-EU (“Éagothroime a Laghdú i nglacadh Vacsaín i Réigiún na hEorpa - Pobal Neamh-Urraithe a Fhostú”) mar cheannaire an Phacáiste Oibre Cumarsáide agus Scaipeadh.   

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar