An bhfuil muid ar an mbóthar le SDG 3 a bhaint amach chun NCDanna a laghdú san Eoraip?

  Caroline Costongs

Déanann Caroline Costongs, Stiúrthóir EuroHealthNet, athbhreithniú ar an bhfianaise is déanaí maidir le cibé an bhfuil tíortha Eorpacha in ann spriocanna a bhaint amach maidir le hualach na ngalar neamhtheagmhálacha (NCDanna) a laghdú. Cé go bhfuil an AE…

Straitéis Chuimsitheach Andalucía maidir le Maireachtáil Shláintiúil: próiseas comhoibríoch

  Pablo García-Cubillana, Amelia Martín agus M. Dolores Fernández

Is é bunsprioc Straitéis Chuimsitheach Andalucía um Maireachtáil Shláintiúil sláinte agus folláine an daonra a fheabhsú. Agus an próiseas dréachtaithe ar siúl faoi láthair, tá glórtha na saoránach agus na ngairmithe ón…

Saol a athrú trí oideas sóisialta – machnamh pearsanta

  Luciana Costa

Cuireann seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta chomhtháite agus phobal-bhunaithe deiseanna nua ar fáil nach mbaintear leas astu chun sláinte a ghiniúint agus aghaidh a thabhairt ar éagsúlacht agus ar chastacht na saincheisteanna sláinte agus sóisialta a mbíonn aghaidh ag daoine éagsúla orthu…

Oideas sóisialta san Ostair: Na chéad chéimeanna i dtreo an chur chun feidhme

  Daniela Rojatz

Tá gach cúigiú comhairliúchán i gcúram príomhúil mar gheall ar imní neamh-leighis a bhaineann leis an tsláinte. Is cur chuige dóchasach é oideas sóisialta chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo go córasach. Cuireann sé ar chumas Dochtúirí Teaghlaigh, altraí agus bunscoileanna eile…

Cathracha glasa – conas atá Ríge ag réiteach an bhealaigh i dtreo ceantair uirbeacha níos sláintiúla agus níos glaise

  Diana Koerna

Tá na háiteanna ina mairimid lárnach ní hamháin dár sláinte, ach freisin don ghéarchéim aeráide atá romhainn go léir. Le Comhaontú Glas uaillmhianach an Aontais Eorpaigh…

Sláinte a chomhtháthú sa phleanáil spásúlachta i dtéarnamh iar-COVID-19: deiseanna don todhchaí

  Liz Glas

Leagann cinntithigh na sláinte, rochtain ar spásanna glasa agus gorma, riocht tithíochta, agus truailliú torainn agus aeir chun suntais leithead an tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag pleanáil spásúlachta ar shláinte daoine …

CultureForHealth – An chaoi a bhfuil ealaín agus cultúr ag cur le cineálacha cur chuige pobalbhunaithe maidir le cothú sláinte agus cúram sláinte ar feadh an tsaoil

  Lina Papartyte, Dorota Sienkiewicz agus Kornelia Kiss

Tháinig EuroHealthNet isteach le déanaí le Bord Comhairleach an tionscadail CultureForHealth (2021 – 2023), ar Gníomh Ullmhúcháin de chuid an AE é – Forbairt Beartais ón mBun Aníos le haghaidh Cultúir agus Folláine san AE, …

Cur chuige a phíolótú chun gníomhú ar eispéiris dhíobhálacha óige agus tráma i gcórais oideachais

  Natalie Blakeborough

Is eachtraí trámacha iad Eispéiris Dhíobhálacha Óige (ACE) sa (luath) óige a théann i bhfeidhm go mór ar shláinte agus ar fholláine, amhail mí-úsáid bhriathartha, mheabhrach, ghnéasach agus fhisiciúil, nó a bheith á dtógáil i dtimpeallacht …

Tacú le pobail eachtracha rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte i nDeisceart na hIodáile

  Giovanni Gorgoni agus Vito Giovannetti

Is bunriachtanas uilíoch í an tsláinte, ach is minic a bhíonn sé deacair do phobail iasachta teacht ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta. I nDeisceart na hIodáile, tá an tionscadal FARI ag soláthar faisnéise agus ag cabhrú…

Ag fás go láidir in aimsir ghéarchéime – Infheistíocht a dhéanamh i gcothromas folláine agus sláinte do óg agus aosta

  Gabriella Sutton agus Alison Maassen

Tá a bpointe teannta bainte amach ag ár sochaithe. Tá tionchar diúltach ag athrú déimeagrafach, éagothroime atá ag dul i méid, an ghéarchéim aeráide, COVID-19, agus tionchair an chogaidh san Úcráin ar…