Eolaíocht iompraíochta a chur i bhfeidhm sa chath in aghaidh an coronavirus

Bhunaigh Institiúid Náisiúnta Sláinte agus Comhshaoil ​​na hÍsiltíre (RIVM) aonad iompraíochta corónach ar leith chun tacaíocht chomhordaithe eolaíoch iompraíochta a sholáthar do lucht déanta beartas agus don rialtas le linn na paindéime. Ó thosaigh sé ag obair i lár mhí an Mhárta 2020, tá an t-aonad i mbun staidéir ar mhórscála a dhéanann iniúchadh ar iompar an duine le linn na paindéime coronavirus. An gcomhlíonann daoine bearta iompraíochta an rialtais? Cad a cheapann siad faoi na bearta seo? Agus conas atá ag éirí leo go fisiciúil, go meabhrach agus go sóisialta sna hamanna corónach seo?

 

By Leurs Mariken, ceann Ionad Sláinte agus Sochaí RIVM agus a aonad iompraíochta coronavirus.

 

Bearta coronavirus san Ísiltír

San Ísiltír, tá bearta iompraíochta éagsúla atá dírithe ar scaipeadh an COVID-19 a laghdú i bhfeidhm ó lár mhí an Mhárta, mar shampla croitheadh ​​láimhe a sheachaint, obair ón mbaile más féidir, taisteal thar lear a sheachaint agus achar 1.5 méadar ar a laghad a choinneáil ó a chéile. Má chreideann daoine go gcuideoidh na rialacha iompraíochta seo le hionfhabhtú a chosc (iad féin nó daoine eile), is dóichí go gcloífidh daoine leo. Éilíonn an staid reatha go leor ó dhaoine, áfach. - Cuireann na rialacha seo teorainn lenár saoirse agus lenár bhféidearthachtaí - D’fhéadfadh tionchar a bheith acu seo ar ár sláinte mheabhrach, choirp agus shóisialta, agus ar an fhad a thacóidh daoine leis na bearta.

Aonad iompraíochta corónach

Déanann ár n-aonad iompraíochta corónach speisialta comhiomlánú, cainéal agus soláthraíonn sé rochtain dhíreach ar shaineolas i réimse na heolaíochta iompraíochta. Tá sé mar aidhm aige cumarsáid agus cumarsáid beartais agus rialtais a threorú agus a thacú ar leibhéil náisiúnta agus réigiúnacha. Ag baint úsáide as oiriúnú den tSamhail Creidim Sláinte mar bhunús teoiriciúil, úsáideann an t-aonad iompraíochta corónach an saibhreas mór eolais ar iompar, síceolaíocht agus sláinte atá ar fáil san Ísiltír.

Tá croífhoireann an aonaid comhdhéanta de prof. Marijn de Bruin (ceann taighde), prof. Reint Jan Renes (ceann na comhairle cumarsáide), Margriet Melis MSc (comhordaitheoir foriomlán), Sandra Kamga MD (rúnaí) agus mé féin, Mariken Leurs PhD (ceann Ionad Sláinte agus Sochaí RIVM, agus ceann an aonaid áirithe seo). Soláthraíonn bord comhairleach de 15 ollamh sna heolaíochtaí iompraíochta, iad uile nach bhfuil aon bhaint dhíreach acu lenár n-institiúid, comhairle eolaíoch neamhspleách. San iomlán, tá os cionn 50 duine ag obair faoi láthair ar ghné amháin nó níos mó den aonad, roinnte ar 9 bpacáiste oibre éagsúla.

Comhpháirteanna staidéir

Tá comhpháirteanna éagsúla sa staidéar ar iompar an duine - lena n-áirítear athbhreithnithe litríochta, agallaimh, monatóireacht ar na meáin shóisialta, taighde domhain luathaithe, comhtháthú eolais, agus suirbhé. Rinneadh an suirbhé i gcomhar leis na 25 seirbhís chathrach sláinte poiblí san Ísiltír. Cuireann sé ceisteanna faoi bhearta coisctheacha iompraíochta, folláine fhoriomlán (fisiceach, sóisialta agus meabhrach), agus conas a dhéanann daoine rochtain ar fhaisnéis. Déantar an suirbhé, a rinneadh den chéad uair i lár mhí Aibreáin, arís agus arís eile gach cúpla seachtain ar fud na paindéime, arna chomhordú ag ceannaire an phacáiste oibre Caroline van Rossum PhD.

An dara suirbhé ar thorthaí

An suirbhé rinneadh an dara huair idir 7-12 Bealtaine. Ghlac an 53,000 duine os cionn 16 bliana d'aois a ghlac páirt sa chéad suirbhé freisin. Thaispeáin na torthaí go raibh sé níos deacra do dhaoine cloí leis an mbeart chun 1.5 méadar a choinneáil ó chuid eile. Bhí sé níos fearr i gcoitinne do dhaoine a bhfuil riosca níos airde breoiteachta tromchúisí acu ó ionfhabhtú coronavirus na bearta a leanúint. Léirigh an suirbhé freisin gur tháinig aon athrú ar thacaíocht do bhearta sláinteachais, fanacht sa bhaile i gcás comharthaí fuara, agus fadú fisiceach ag 90-95%.

Mar sin féin, i gcomparáid le lár mhí Aibreáin, bhí líon na bhfreagróirí a dúirt gur annamh nó nár tháinig daoine eile laistigh de 1.5 méadar uathu ag laghdú i gcás na réimsí oibre (-5%), ag siopadóireacht (-9%) agus ag tabhairt cuairte ar theaghlaigh agus ar chairde ( -12%). Ar an gcaoi chéanna, mhéadaigh líon na ndaoine a dúirt go raibh sé deacair nó an-deacair dóibh fadú (+ 5%).

Múnlaí iompraíochta atá úsáideach chun COVID-19 a chosc

D’fhéachamar freisin ar fhachtóirí a thuar conas a fhreagraíonn daoine do threoirlínte iompraíochta. Léirigh na torthaí gur lean daoine a bhraith faoi bhagairt an víris agus a bhí buartha faoi na rialacha iompraíochta níos dlúithe. Ba mhó an seans go mbeadh freagróirí a thug le fios sa chéad suirbhé go raibh muinín acu in éifeachtacht na mbeart agus go raibh siad in ann na bearta a chur i bhfeidhm i gceart fós ag leanúint na mbeart trí seachtaine ina dhiaidh sin.

Ina theannta sin, cé go raibh na difríochtaí beaga, thuairiscigh daoine a raibh a sláinte níos leochailí gur dóichí bearta sláinteachais a leanúint agus fanacht 1.5 méadar óna chéile. Chuaigh sé sin i bhfeidhm freisin ar dhaoine os cionn 70 bliain d’aois, ar lú an seans go dtabharfaidís cuairt ar dhaoine a raibh a sláinte níos leochailí. Thug na torthaí le tuiscint go raibh daoine scothaosta agus daoine le sláinte níos leochailí ag leanúint na treoirlínte iompraíochta níos dlúithe.

Tá na torthaí seo ar aon dul le samhlacha iompraíochta feiceálacha, rud a thugann le tuiscint go bhfuil na samhlacha seo úsáideach freisin chun iompar a thuiscint le linn na paindéime seo.

Tacaíocht fhorleathan don treoir “seachain sluaite”

An treoir nua chun sluaite a sheachaint, a tugadh isteach an 6 Bealtainethglacadh go maith leis mar mhalairt ar an treoirlíne maidir le fanacht sa bhaile a oiread agus is féidir. Dúirt suas le 95% de na freagróirí gur thacaigh siad leis an riail nua iompraíochta seo, i gcomparáid le tacaíocht 82% don riail roimhe seo. Díreach mar a rinneadh sa chéad suirbhé, bhí tacaíocht fhoriomlán ard do rialacha mar na bearta sláinteachais (90-95%), ag fanacht 1.5 méadar óna chéile (93%), agus ag fanacht sa bhaile i gcás comharthaí fuara (92%).

Fuair ​​rialacha agus treoirlínte a chuireann teorainn lenár saol sóisialta níos lú tacaíochta. Áiríodh leis sin líon na gcuairteoirí ar an mbaile a íoslaghdú (80%) agus obair ón mbaile a oiread agus is féidir (81%). Ba é an beart ba lú tóir an riail a chuireann cuairteanna ar dhaoine os cionn 70 bliain d’aois chuig duine ainmnithe nó beirt amháin. Thacaigh 71% de na rannpháirtithe leis an mbeart sin.

Débhríochtaí

Nocht an staidéar cúpla débhríocht freisin. Mar shampla, is díol suntais é gur dóichí go gcloífeadh daoine a chreid go raibh siad i mbaol níos mó ionfhabhtaithe leis na bearta sláinteachais, ach gur lú an seans go gcoinneoidís 1.5 méadar ó dhaoine eile. D’fhéadfadh sé seo a mhíniú leis an bhfíric go mbíonn deacrachtaí ag na daoine seo achar 1.5 méadar a choinneáil i dtreo daoine eile, agus dá bhrí sin ceapann siad go bhfuil an baol go mbeidh siad ionfhabhtaithe níos airde. Tá súil ag RIVM léargas níos fearr a sholáthar ar an ábhar seo trí thaighde domhain breise.

Déanfar an suirbhé trí huaire níos mó ar a laghad sna seachtainí amach romhainn. In éineacht le léargais nua a fuarthas ó athbhreithnithe ar litríocht, agallaimh dhomhain agus cuir chuige ar leith maidir le modhanna meascáin, is féidir leis an suirbhé cabhrú le ceisteanna faoi leith a fhreagairt, mar shampla maidir le féin-thástálacha, soláthraímid Aireacht Sláinte na hÍsiltíre le nuashonruithe taighde agus comhairle cumarsáide go minic. De bhreis air sin, tuairiscíonn na seirbhísí sláinte cathrach comhoibrithe torthaí do rialtais áitiúla.

naisc Úsáideacha

Leurs Mariken
Ionad Sláinte agus Sochaí RIVM | + poist

Tá Mariken Leurs ina ceann ar Ionad Sláinte agus Sochaí RIVM agus ar a aonad iompraíochta coronavirus. Is eolaí cur chun cinn sláinte í de réir oideachais. D’fhorbair a gairme gairmiúil ó ghníomhaíocht choirp a fheabhsaíonn sláinte, cúram don ógra agus cur chun cinn sláinte scoile go leibhéil bhainistíochta sinsearaí i sláinte phoiblí agus spóirt le rialtas na hÍsiltíre.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar