Ισπανική στρατηγική για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και την τοπική εφαρμογή της.

Το προσδόκιμο ζωής στην Ισπανία είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο (86.2 έτη για τις γυναίκες και 80.4 για τους άνδρες [I]), ωστόσο, το προσδόκιμο υγιούς ζωής είναι χαμηλότερο από ό, τι σε άλλες χώρες (65.0 έτη τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες[II]). Το 2013 ξεκίνησε η Ισπανική Στρατηγική για την Προώθηση και την Πρόληψη της Υγείας (SHPP) με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής κατά δύο χρόνια έως το 2020. Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας και τους Περιφερειακούς Υπουργούς Υγείας.

Από τους Pilar Campos (Επικεφαλής της Μονάδας Προαγωγής της Υγείας), María José Andrés (Εξωτερικός τεχνικός υπεύθυνος (Tragsatec)), Roberto Ravelo (Εξωτερικός τεχνικός υπεύθυνος (Tragsatec). Γενική Υποδιεύθυνση Προαγωγής Υγείας και Επιτήρησης Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης Υγεία, Ποιότητα και Καινοτομία, Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας.

 

Ο ΜΕΘ προάγει την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού, προωθώντας υγιή περιβάλλοντα και τρόπους ζωής και βελτιώνοντας την ασφάλεια. Η στρατηγική έχει αναπτυχθεί με μια προσέγγιση της ζωής και αντιμετωπίζει τους κύριους παράγοντες που σχετίζονται με τις μη μεταδοτικές ασθένειες: υγιεινή διατροφή, φυσική δραστηριότητα, κατανάλωση καπνού και επικίνδυνο αλκοόλ, συναισθηματική ευημερία και ασφαλές περιβάλλον για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι υγειονομικές, εκπαιδευτικές και κοινοτικές/τοπικές ρυθμίσεις έχουν προσδιοριστεί ως βασικοί τομείς παρέμβασης.

Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της Στρατηγικής συμμετείχαν φορείς από το εθνικό (Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες και Ισότητα (MHSSE)), περιφερειακές (Αυτόνομες Κοινότητες) και τοπικό επίπεδο, καθώς και επιστημονικές εταιρείες και επαγγελματίες από άλλους τομείς, όπως εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες και αθλητισμός.

Αυτή η στρατηγική είναι η πρώτη που εστιάζει στην υγεία και τον υγιή πληθυσμό και η πρώτη περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση. Είναι σύμφωνο με τις κύριες διεθνείς συστάσεις και στρατηγικές για τη μείωση του επιπολασμού χρόνιων ασθενειών, οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας που μπορεί να προληφθεί.

Σχήμα 1. Παράγοντες που εξετάζονται στην Ισπανική Στρατηγική για την Προαγωγή και την Πρόληψη της Υγείας στο NHS.

Η τοπική εφαρμογή του ΜΕΘ ήταν ένας από τους πυλώνες αυτής της Στρατηγικής. Το Υπουργείο, οι Αυτόνομες Κοινότητες, οι Τοπικές Οντότητες, η Ισπανική Ομοσπονδία Δήμων και Επαρχιών (SFMP) μέσω του Ισπανικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και εμπειρογνώμονες από επιστημονικές εταιρείες συνεργάστηκαν για τον καθορισμό των δράσεων προτεραιότητας που πρέπει να συνεχιστούν.

Ενας οδηγός[III] για την τοπική εφαρμογή της Στρατηγικής έχει αναπτυχθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο, να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να προταθούν συγκεκριμένες συστάσεις και εργαλεία δράσης. Οι βασικές αξίες που πρέπει να υπάρχουν στην τοπική εφαρμογή είναι η καθολικότητα, η βιωσιμότητα, η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα, εκτός από τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής που είναι ολοκληρωμένες, βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία, συνοχή, συμμετοχή, αξιολόγηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές και ισότητα.

Οι ισπανικοί δήμοι καλούνται να συμμετάσχουν στη στρατηγική εκφράζοντας τη δέσμευσή τους να εργαστούν για την προαγωγή και την πρόληψη της υγείας. Για την επισημοποίηση της διαδικασίας έχουν ορισθεί ορισμένα βήματα: να εγκριθεί η Στρατηγική από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, να οριστεί ένας τοπικός συντονιστής, να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν και να γίνει μια παρουσίαση στο κοινό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, τα κύρια βήματα για την τοπική εφαρμογή περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία διατομεακής ομάδας: στόχος αυτής της ομάδας θα είναι η προαγωγή της υγείας και της ισότητας εντός του δήμου μέσω της συμμετοχής διαφόρων τομέων. Η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ευημερία, οι μεταφορές, ο αστισμός, ο αθλητισμός και το περιβάλλον έχουν προσδιοριστεί ως βασικοί τομείς, αν και κάθε δήμος μπορεί να προσαρμόσει τη σύνθεση αυτής της ομάδας εργασίας στις ανάγκες και τις περιστάσεις του.
  • Ο προσδιορισμός πόρων για την προαγωγή και πρόληψη της υγείαςΕ Για τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής του πληθυσμού, ένας διαδικτυακός χάρτης[IV] πόρων για την υγεία που ονομάζονται LOCALIZA SALUD παρέχονται από το MHSSE. Σε αυτήν την εφαρμογή, οι δήμοι μπορούν να συμπεριλάβουν πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους για τους παράγοντες που αναφέρονται στη Στρατηγική. Οι πόροι αφορούν κυρίως τη σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή, την πρόληψη της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, την πρόληψη του καπνίσματος και τη συναισθηματική ευεξία.
Εικόνα 2. Σε απευθείας σύνδεση χάρτης πόρων για την υγεία LOCALIZA SALUD, που παρέχεται από το MHSSEIV.

Μια από τις πτυχές που συνέβαλε στην επιτυχία της τοπικής εφαρμογής είναι ότι οι δήμοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ετησίως για κεφάλαια, τα οποία παρέχονται μέσω συμφωνίας μεταξύ του MHSSE και του SFMP για την προώθηση του ισπανικού δικτύου υγιών πόλεων και την ενίσχυση της τοπικής εφαρμογής της στρατηγικής Ε Η τοπική εφαρμογή της Στρατηγικής είναι μια ευέλικτη διαδικασία, αν και προτείνονται κοινές κατευθυντήριες γραμμές, μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες συνθήκες και το πλαίσιο κάθε δήμου. Οι δήμοι ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια προσέγγιση Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία και την ισότητα.

Η κατάρτιση επαγγελματιών θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο του προγράμματος. Έχει δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό μάθημα για την Τοπική Υγεία (50 ώρες), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την τοπική εφαρμογή της Στρατηγικής, πρακτικά εργαλεία, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες που συμμετέχουν στην τοπική εφαρμογή της στρατηγικής.

Προκαταρκτικές εκροές

Μέχρι στιγμής 217 δήμοι έχουν εγκρίνει τη στρατηγική και περισσότεροι από 3,500 πόροι έχουν συμπεριληφθεί στο χάρτη LOCALIZA SALUD. Περίπου 2,300 επαγγελματίες έχουν ολοκληρώσει το μάθημα για την Τοπική Υγεία και περίπου 5,500 μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στην τέταρτη έκδοση.

Σκέψεις για το μέλλον

Μετά τη σύσταση των διατομεακών ομάδων και τον προσδιορισμό των πόρων για την υγεία, θα αξιολογηθούν οι υπάρχουσες παρεμβάσεις.

Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε δημοτικό επίπεδο από τον τομέα της υγείας καθώς και από άλλους τομείς που επηρεάζουν την υγεία θα αναθεωρηθούν. Έχει προταθεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του τρόπου ενσωμάτωσης της ισότητας στην παρέμβαση. Με πρακτικό τρόπο, οι δήμοι θα πρέπει να αναλύσουν εάν η πολιτική/παρέμβαση λειτουργεί και για ποιον.

Θα δημιουργηθούν επίσης νέες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής. Αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής κάνοντας την ευκολότερη επιλογή την πιο υγιεινή. Θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την πορεία της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των γονικών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή, ενώ παράλληλα προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση.


αναφορές

[I] Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. OCDE.Stat [Πρόσβαση στις 26 Μαΐου 2017] http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HEALTH_STAT&lang=en

[II]  Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (INE) Προσδόκιμο ζωής σε καλή υγεία κατά τη γέννηση και στα 65 έτη ανά περίοδο και φύλο. [Πρόσβαση στις 26 Μαΐου 2017]  http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=d02001.px

[III] Guía para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf

[IV] Localiza Salud. Πόροι χάρτη: http://localizasalud.msssi.es/maparecursos/

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο