Ελλάδα - Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Επάγγελμα των Παιδιών (EADAP)

Από τη Νατάσσα Παπαπροκοπίου & την Αθήνα Καμμένου

Η Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Επάγγελμα των Παιδιών (EADAP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από μια ομάδα ακαδημαϊκών ειδικών. Από τότε ήταν:

 • συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα,Παράρτημα-20 --- λογότυπο-EADAP
 • συμμετοχή στην ακαδημαϊκή έρευνα,
 • εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
 • με ειδίκευση στη συνεχή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση,
 • διοργάνωση καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μικρά παιδιά,
 • ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων
 • συμμετοχή σε προγράμματα που προωθούν τον σεβασμό της διαφορετικότητας,
 • παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και
 • διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων, φεστιβάλ και εκδρομών σπουδών.

Η EADAP είναι μια ΜΚΟ πιστοποιημένη από το Υπουργείο Υγείας (Μητρώο Αρ. 0994) και το Υπουργείο Εξωτερικών (Μητρώο ΜΚΟ Νο. 384, Ελληνική Βοήθεια). Από το 1999 η EADAP υλοποιεί προγράμματα με επίκεντρο:

 • συγκεκριμένους στόχους όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης «Αίσωπος»,
 • συγκεκριμένα θέματα όπως, για παράδειγμα, πρόληψη που σχετίζεται με την υγεία για μικρά παιδιά, εκπαίδευση υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αξιολόγηση κ.λπ. και
 • διαμόρφωση συμβάσεων μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων, μεσαίων διευθυντών και επαγγελματιών.

Ποιοι είναι οι στόχοι του EADAP;

Ο στόχος του EADAP είναι να προωθήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους εντός και εκτός Ελλάδας μέσω έρευνας, δικτύωσης και συμμετοχής σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα και προγράμματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Πώς εργάζεστε σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο;

Η αφετηρία των δραστηριοτήτων της EADAP ήταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μικρών παιδιών κυρίως σε υποανάπτυκτες περιοχές. Η συνεχιζόμενη μελέτη των μεταβαλλόμενων κοινωνικών προτύπων στην ελληνική κοινωνία και οι δυσκολίες στην αποδοχή των αλλαγών βοήθησε το EADAP να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ενδοσχολικής εκπαίδευσης και τεχνικών που προωθούν αλλαγές στις προσχολικές και σχολικές δομές.

Τα τελευταία χρόνια, το EADAP επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για παιδιά και οικογένειες και εργάζεται πιο εντατικά σε θέματα που αφορούν την πρόληψη όσον αφορά την υγεία των παιδιών και των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι δομές υγείας καλωσορίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους, καθώς και στην έρευνα δράσης που προωθεί συνεργασίες μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η EADAP ασχολείται με την εξ αποστάσεως παροχή συμβουλών για οικογένειες σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές των νησιών του Αιγαίου.

Γιατί αποφασίσατε να γίνετε μέλος του EuroHealthNet;

Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, η οποία επηρέασε σοβαρά τις υπάρχουσες δομές υγείας, πρόληψης και εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα. Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, χρειαζόμαστε επιτακτική υποστήριξη για τη δημιουργία συνεργασιών με έμπειρους, πιστοποιημένους συνεργάτες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις και ανοίγονται σε δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε πρόσβαση και περισσότερες πληροφορίες για ευρωπαϊκά έργα, δραστηριότητες και δίκτυα.

Ποιο είναι το όραμά σας (ιδανικό σενάριο) για τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της υγείας στην ΕΕ; Πώς μπορεί το EuroHealthNet να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου;

Πιστεύουμε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες αφενός και οι μη κερδοσκοπικοί, μη κυβερνητικοί και πιο εξειδικευμένοι οργανισμοί (π.χ. ΜΚΟ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.λπ.) αφετέρου μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μέσω εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ισότητας της υγείας.

Η ενίσχυση των μικρότερων δομών διαχείρισης με την εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων (στενή παρακολούθηση, εξωτερική αξιολόγηση) μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένη, γρήγορη και αποτελεσματική δράση και να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα των συμπράξεων. Θεωρούμε ότι σε χώρες με σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας υπάρχει ανάγκη άμεσων μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται απευθείας από το μέρος χρηματοδότησης στον τελικό αποδέκτη.

Η καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων που διατίθενται στους κρατικούς προϋπολογισμούς μαζί με το κέρδος από την ευελιξία ιδιωτικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων μπορεί να κατευθύνει τη δημόσια υγεία προς περιοχές που δεν έχουν εξερευνηθεί μέχρι τώρα λόγω γραφειοκρατίας και στρατηγικών από πάνω προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες ενός μέρους του πληθυσμού και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν επείγουσα ανάγκη φροντίδας.

Το EuroHealthNet είναι ένα πολύ σημαντικό δίκτυο οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων που διερευνά, αναλύει και προωθεί καινοτόμες πρακτικές για τη βελτίωση των πολιτικών δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η εμπειρογνωμοσύνη που προκύπτει από αυτές τις εταιρικές σχέσεις μπορεί να υιοθετηθεί από τους ηγέτες με τη μορφή αρχών και συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών και να ενσωματωθεί σε θεσμικά πλαίσια. Επιπλέον, το EuroHealthNet μπορεί να προωθήσει συνεργασίες μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχων. Μετά την ενοποίηση ιδεών και προτάσεων από διαφορετικά κράτη μέλη που ίσως έχουν κοινά χαρακτηριστικά, το EuroHelathNet μπορεί να τα διατυπώσει και να τα προωθήσει στις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ενημερωμένη ανταλλαγή στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της EuroHealthNet, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά συνεργασιών καινοτομίας.

Δρ Νατάσσα Παπαπροκοπίου
+ θέσεις

Η Νατάσσα έχει διδακτορικό στην Εκπαίδευση. Σπούδασε ψυχολογία και παιδαγωγική στο Παρίσι στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού V-Rene Descartes. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IEDPE (Institute Européen pour le Développement des Potentialités de tous les Enfants) και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής EADAP. Έχει διδάξει παιδαγωγική και ψυχολογία σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές ερευνητικές επιτροπές για πολλά χρόνια. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε δραστηριότητες σε σχολεία και συγκεκριμένα νηπιαγωγεία. Επιπλέον, ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη εκπαιδευτικών καινοτομιών και κατάρτισης εκπαιδευτικών. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά και έχει κάνει μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια. Έχει προωθήσει την καινοτομία στα σχολεία και έχει ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών φορέων στο εξωτερικό.

Αθήνα Καμμένου
+ θέσεις

Η Αθηνά έχει σπουδάσει στη Σχολή Νηπιαγωγών/Νηπιαγωγών, καθώς και στη Σχολή Psychυχολογίας και Εκπαιδευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ειδικής αγωγής και ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες σε προσχολικές εκπαιδευτικές δομές. Έχει διδάξει στη Σχολή Νηπιαγωγών/Νηπιαγωγών του καντονιού της Γενεύης. Ως εκπαιδευτικός, διευθύνει νηπιαγωγεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας στη Γενεύη. Συμμετείχε στις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε για δύο χρόνια ως παιδαγωγική σύμβουλος στο νηπιαγωγείο του Ιονίου Σχολείου, στην Αθήνα. Προς το παρόν, είναι βοηθός εργαστηρίου στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Τμήμα Παιδικής Φροντίδας) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου (ΤΕΙ) Αθηνών. Από το 2004 συνεργάζεται με την EADAP σε προγράμματα έρευνας και κατάρτισης.

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο