Σύνδεση της Διεθνούς Συνεργασίας Υγείας και Μετανάστευσης: Το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης

Το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας (GHC) διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφορετικών ομάδων επαγγελματιών που εργάζονται στην περιοχή της Τοσκάνης στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας και της υγείας των μεταναστών. Συμμετέχει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και κατάρτισης (προϋπηρεσία και ενδοϋπηρεσία) στους θεματικούς τομείς του. Μέσω της συνεργασίας με εθνικά και διεθνή δίκτυα εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικούς κλάδους, το GHC στοχεύει να τονώσει τη συζήτηση, τον προβληματισμό και την ανάλυση στον παγκόσμιο τομέα της υγείας, την κλινική και επιδημιολογική έρευνα, τη διαχείριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και τις πολιτικές υγείας. Το GHC παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια στη διαχείριση έργων, προωθεί τη δημιουργία διεθνών συμφωνιών στον τομέα της υγείας και ετοιμάζει εκθέσεις και συστάσεις για την προώθηση μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για παγκόσμια ζητήματα υγείας. Περισσότερες πληροφορίες για το GHC μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.centrosaluteglobale.eu

Από τη Μαρία Χοσέ Καλντές Πινίλια και τη Μικέλ Ντε Λούκα

Το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας είναι μια πολυεπιστημονική εγκατάσταση της Περιφέρειας της Τοσκάνης (TR). Ιδρύθηκε το 2012, στόχος του είναι να αναδείξει τις συνδέσεις μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της υγείας όσον αφορά την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιωσιμότητα, τη διπλωματία και τις διεθνείς συνεργασίες. Ο θεμελιώδης στόχος είναι να ενισχυθεί, να διαδοθεί και να εφαρμοστεί η γνώση στις δύο θεματικές προτεραιότητες στις οποίες βασίζεται το Κέντρο: τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της υγείας και την υγεία των μεταναστών.

Από το 2005, η Τοσκάνη δραστηριοποιείται με πάνω από 317 προγράμματα Διεθνούς Συνεργασίας Υγείας και πάνω από 500 επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν

Η στρατηγική της Περιφέρειας Τοσκάνης για τη Διεθνή Συνεργασία Υγείας (IHC) είναι προσαρμοσμένη στις παγκόσμιες προκλήσεις υγείας που έχουν αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η κινητοποίηση για τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία έχει κάνει σημαντική βελτίωση σε έναν αριθμό δεικτών υγείας. Ταυτόχρονα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου έχουν κάνει τις χρόνιες ασθένειες ένα πραγματικό ζήτημα για τη δημόσια υγεία. Έρχονται εκτός από μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου προωθεί επίσης την εμφάνιση νέων επιδημιών. Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται συνεπώς μια παγκόσμια πρόκληση και οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Η Περιφέρεια της Τοσκάνης έχει προσαρμόσει προοδευτικά την αναπτυξιακή της πολιτική για να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η στρατηγική IHC δίνει προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων υγείας του SDG 3 (Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες) και αυτών που σχετίζονται με την υγεία της μητέρας και του παιδιού. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της μάχης ενάντια στις αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες μολυσματικές ασθένειες και λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη πίεση στο σύστημα υγείας από μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs) Τονίζει την ανάγκη πολυτομεακών πολιτικών πρόληψης για την αντιμετώπιση κοινών παραγόντων κινδύνου και κοινωνικών και περιβαλλοντικών καθοριστικών παραγόντων Το Η στρατηγική IHC υποστηρίζει την ενίσχυση των εύθραυστων συστημάτων υγείας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω υποστήριξης για βιώσιμη χρηματοδότηση της υγείας που βασίζεται στην αλληλεγγύη, κατάρτιση ικανού και έμπειρου προσωπικού και την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων πληροφοριών υγείας. Η στρατηγική υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου και δίνει κεντρική θέση στα ατομικά δικαιώματα ευημερίας και υγείας. Η επίτευξη των στόχων των ΣΒΑ θα καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, η οποία πολύ συχνά τιμωρεί τις χώρες προέλευσης και αποδεικνύεται ενοχλητική για τους ενδιαφερόμενους, καθιστώντας μερικές φορές πιο δύσκολη την ένταξή τους.

Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία, η στρατηγική στον τομέα της υγείας δίνει προτεραιότητα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος στην Υποσαχάρια Αφρική. Η περιοχή της Μεσογείου είναι επίσης κεντρική στην περιφερειακή στρατηγική της Τοσκάνης. Η Τοσκάνη και τα γειτονικά της εδάφη στις νότιες και ανατολικές ακτές της Μεσογείου έχουν δημιουργήσει στενούς δεσμούς ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής εγγύτητας. Λόγω των ιστορικών μεταναστευτικών ροών, υπάρχουν μεγάλες κοινότητες από αυτές τις χώρες στην Τοσκάνη που συμμετέχουν στην εφαρμογή των πρωτοβουλιών IHC.

Μέσω των έργων του IHC, το GHC παρέχει στο προσωπικό του Τοσκανικού Συστήματος Υγείας τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε έργα διεθνούς συνεργασίας για την υγεία και ενθαρρύνει την επιστημονική και ακαδημαϊκή συνεργασία και συνεργασίες σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέτοιες διεθνείς σχέσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στις γειτονικές χώρες και υποστηρίζουν τη χρήση του μοντέλου της Τοσκάνης που βασίζεται κυρίως στην αμοιβαία χρηματοδότηση της κάλυψης της υγείας, στην αριστεία των επαγγελματιών υγείας, στην ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο δικαίωμα στην υγεία.

Μέσω του Παγκόσμιου Κέντρου Υγείας, η Περιφέρεια της Τοσκάνης θέλει να προωθήσει την ισότητα και την καταλληλότητα στην προσφορά υγειονομικής περίθαλψης στον μεταναστευτικό πληθυσμό.

Στην Ιταλία ο ξένος πληθυσμός αποτελεί κατά μέσο όρο 7.4% του συνολικού πληθυσμού, αλλά στην Τοσκάνη είναι πολύ υψηλότερος στο 10.5%. Αυτός ο πληθυσμός περιλαμβάνει νέες αφίξεις και το 25.6% των νέων γεννήσεων το περασμένο έτος[1].

Το μεγάλο μερίδιο μεταναστών μεταναστών στον πληθυσμό της Τοσκάνης, εκ των οποίων το 54% είναι γυναίκες, λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης θεμάτων όπως η παροχή υπηρεσιών και πόρων υγείας, (και η μερική ή εσφαλμένη γνώση αυτών), και το δικαίωμα στην υγεία.

Δεδομένου ότι το ιταλικό σύστημα υγείας είναι αποκεντρωμένο, οι περιοχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των εθνικών νόμων και πολιτικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των εθνικών ενδείξεων για την υγεία των μεταναστών στην περιφερειακή επικράτεια και να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η Περιφέρεια της Τοσκάνης ανέθεσε τον κύριο ρόλο συντονισμού των διαφόρων Μονάδων Υγείας της Τοσκάνης για την υγεία των μεταναστών. το GHC. Το GHC συντονίζει μια περιφερειακή Τοπική Μονάδα Υγείας και Περιοχές και παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση για την υγεία των μεταναστών και το σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι εκπρόσωποι στο δίκτυο είναι υπεύθυνοι για τη σύνδεση των ιδρυμάτων τους με το Περιφερειακό επίπεδο σε θέματα που αφορούν την υγεία των μεταναστών. Αυτό διασφαλίζει τον συντονισμό και την εναρμόνιση των διαδικασιών, των προσεγγίσεων και των πολιτικών.

Το Κέντρο Υγείας οργανώνει επίσης έλεγχο υγείας για μετανάστες κατά την άφιξη. Προς το παρόν, κάθε Τοπική Μονάδα Υγείας είναι αυτόνομη για να αποφασίσει ποιο τμήμα είναι υπεύθυνο, τι είδους έλεγχος διενεργεί, ποια ιατρικά τεστ πρέπει να διεξαχθούν και πότε. Αυτό οδηγεί σε σημαντικές διαφορές εντός της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, το GHC ξεκίνησε ένα έργο διαβούλευσης μεταξύ των Τοπικών Μονάδων Υγείας προκειμένου να καθορίσει τα κύρια κριτήρια που πρέπει να καθοδηγήσουν τον έλεγχο και να εναρμονίσει τις διαδικασίες στην Περιφέρεια ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Το GHC οργανώνει συνεχώς εκπαίδευση στον τομέα της υγείας των μεταναστών, τόσο για το προσωπικό κοινωνικής υγείας όσο και για οργανώσεις του τρίτου τομέα. Ειδικότερα, το 2018 το GHC θα οργανώσει ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό πρόγραμμα κατάρτισης για την υγεία των μεταναστών (με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία) για οικογενειακούς γιατρούς, παιδίατρους, προσωπικό κοινωνικής υγείας και τοπική οργάνωση που συμμετέχουν σε δραστηριότητες υποστήριξης και υποδοχής μεταναστών.

[1] Στην Ιταλία, ένα παιδί που γεννήθηκε από έναν Ιταλό και έναν μη Ιταλό γονέα αποκτά (διπλή) ιταλική ιθαγένεια μόνο εάν ο γονέας αυτός αναγνωρίσει τη σχέση.

Μαρία Χοσέ Καλντές Πινίλια
+ θέσεις

Η Μαρία είναι υπεύθυνη διεθνούς συνεργασίας υγείας στο νοσοκομείο Florence Meyer. Έχει πολυετή εμπειρία στην έρευνα και την κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και της προαγωγής της υγείας. Η Μαρία έχει πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής (Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης), μεταπτυχιακό στην Αγωγή Υγείας (Πανεπιστήμιο της Περούτζια), ειδίκευση στην Υγιεινή και την Προληπτική Ιατρική (Πανεπιστήμιο της Περούτζια), Διδακτορικό στην Κοινοτική Ιατρική (Πανεπιστήμιο της Πάντοβα).

Μικέλε Ντε Λούκα
+ θέσεις

Ο Michele έχει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη-Διεθνής Σχέση (Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας), μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή Σχέση (Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας) και διδακτορικό στο Πολιτικό Σύστημα και Θεσμική Αλλαγή (IMT Lucca Institute of Advanced Studies). Πέρασε μια περίοδο δεκαπέντε ετών σε αναπτυσσόμενες χώρες συνεργαζόμενος με πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως UE, UNDP και την Ιταλική Αναπτυξιακή Συνεργασία που διαχειρίζονταν έργα διεθνούς συνεργασίας και πραγματοποιούσε διεπιστημονική ανάλυση πολιτικής και αξιολογήσεις αντικτύπου. Πριν ξεκινήσει το διδακτορικό του, ήταν Υπεύθυνη Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Από το 2011, εργάζεται με πλήρη απασχόληση στο νοσοκομείο Florence Meyer/Global Health Center ως υπεύθυνος διεθνούς συνεργασίας υγείας.

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο