Επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία - ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο WHO στην Ουαλία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε τη Διεύθυνση Πολιτικής, Έρευνας και Διεθνούς Ανάπτυξης (PRID) της Δημόσιας Υγείας της Ουαλίας ως Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ (ΚΕ) με θέμα «Επενδύσεις για Υγεία και Ευημερία». Με την πάροδο των ετών, η Δημόσια Υγεία της Ουαλίας έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των επενδύσεων στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων, οδηγώντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και προωθώντας την ευημερία για όλους στην Ουαλία και πέρα. Αυτή είναι η πρώτη ΠΣ του ΠΟΥ σε αυτόν τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης στον κόσμο. Εντάσσεται σε ένα δίκτυο πάνω από 800 συνεργαζόμενων κέντρων με έδρα σε 80 χώρες παγκοσμίως.

Από τη Dr Mariana Dyakova και τον καθηγητή Mark A Bellis (Δημόσια Υγεία Ουαλίας)

Δημόσια Υγεία της Ουαλίας είναι η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, με στόχο την επίτευξη μιας πιο υγιούς, πιο ευτυχισμένης και δίκαιης Ουαλίας. Παρέχει επαγγελματικές ανεξάρτητες συμβουλές και υπηρεσίες για την προστασία, τη βελτίωση και την προώθηση της υγείας και της ευημερίας και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Η Διεύθυνση PRID εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός είναι βασικός παράγοντας στην έρευνα και την παγκόσμια υγεία, την ενημέρωση της πολιτικής και της πρακτικής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων δημόσιας υγείας. Ο ορισμός του WHO CC βασίζεται στη μακρά ιστορία της Ουαλίας στη δημόσια υγεία της συνεργασίας του ΠΟΥ, σε στενή συνεργασία με την ΠΟΥ Ευρώπη και την Ευρώπη Γραφείο Επενδύσεων για την Υγεία και την Ανάπτυξη στη Βενετία.

Εστίαση και ευκαιρίες της ΠΟΥ του ΠΟΥ

Ο ΠΟ του ΠΟΥ θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει επένδυση για την υγεία και την ευημερία ως κινητήριος μοχλός και ικανός για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευημερία για όλουςΤο Ο ορισμός περιλαμβάνει ένα τετραετές πρόγραμμα εργασίας για την ανάπτυξη, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επένδυσης στην καλύτερη υγεία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ισχυρότερων κοινοτήτων στην Ουαλία, την Ευρώπη και παγκοσμίως. Υποστηρίζει επίσης την Ουαλία για την εφαρμογή της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 4 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (1) και το κορυφαίο παγκοσμίως εθνικό ισοδύναμο, το Act of Well-being of Future Generations (Wales) (2)? καθώς και την εθνική στρατηγική «Ευημερία για όλους» (3).

Το καθεστώς CC WHO φέρνει ευκαιρίες για:

 • ανταλλαγή γνώσεων, στοιχείων και βέλτιστων πρακτικών
 • ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων ·
 • επέκταση των δικτύων μας και δημιουργία νέων συνεργασιών ·
 • τεχνική συνεργασία και υποστήριξη ·
 • συγκέντρωση πόρων και ικανοτήτων ·
 • δημιουργία εξωτερικού εισοδήματος και διεθνής χρηματοδότηση ·
 • προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την ενημέρωση και την επιρροή στην πολιτική και την πρακτική · και
 • αναπτυσσόμενους ανθρώπους, την οργάνωση και ένα έθνος παγκόσμιων πολιτών.

Γιατί επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία;

Υπάρχουν αυξανόμενες προκλήσεις για την υγεία, την ανισότητα, τις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Απαιτούν επείγουσες επενδύσεις με επίκεντρο τις προτεραιότητες για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία, στον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι και στις καθημερινές επιλογές τους. Η συνεργασία με ανθρώπους και κοινότητες με συμμετοχικό τρόπο (προσέγγιση ολόκληρης της κοινωνίας) καθώς και σε διάφορους κυβερνητικούς τομείς και επίπεδα (προσέγγιση ολόκληρης της κυβέρνησης) είναι απαραίτητη για την ενημέρωση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων πολιτικών που ευνοούν την υγεία και την ευημερία, καθώς και τη βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, ασφάλεια και ειρήνη.

Μια γενική Πλαίσιο για επενδύσεις για την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη (εικόνα 1, (4)) έχει αναπτυχθεί, αναγνωρίζοντας τη σύνθετη αμοιβαία πολυτομεακή πολυεπίπεδη σχέση μεταξύ επενδύσεων στην υγεία και επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης. Με βάση τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά και ουαλικά στοιχεία (4, 5), 12 βασικές πολιτικές δημόσιας υγείας για επενδύσεις προτεραιότητας έχουν ταυτοποιηθεί. Όλες αυτές καλύπτουν τομείς και υψηλό κόστος, υγεία, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση και επιδεικνύουν ισχυρή Κοινωνική απόδοση επενδύσεων (SROI) (6) ώστε να ωφεληθούν χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Εστίαση και ευκαιρίες της ΠΟΥ του ΠΟΥ

Τρεις διαδρομές έχουν εντοπιστεί (4) μέσω των οποίων οι επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία οδηγούν (απευθείας στον τομέα της υγείας) και επιτρέπουν (έμμεσα μέσω άλλων τομέων) τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη:

 1. Η οδός υγείας και ασφάλειας μέσω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου, της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και της διασφάλισης της εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας της υγείας ·
 2. Ο δρόμος της κοινωνίας και της ισότητας μέσω της μείωσης του χάσματος υγείας κατά την κοινωνική κλίση και το φύλο, τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, τη δημιουργία πολιτικής σταθερότητας και την επίτευξη ισότητας στην απασχόληση για τις γυναίκες, τους νέους και τους φτωχότερους · και
 3. Η πορεία της οικονομίας και της καινοτομίας μέσω άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων οικονομικών επιπτώσεων, όπως η παροχή απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η δημιουργία υποδομών, η αγορά προμηθειών και τεχνολογιών, η παροχή επικοινωνιών, η δημιουργία ανταγωνιστικών ιατρικών υπηρεσιών και οι τεχνολογικές καινοτομίες (ιδίως «ομιλία» από τον τομέα της υγείας) οδηγεί σε βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν τις επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία ως κινητήριες δυνάμεις και δυνατότητες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η διασυνδεδεμένη φύση των σημερινών προκλήσεων και λύσεων απαιτεί ισχυρή ηγεσία, στρατηγική και πολιτική δέσμευση και νέες προσεγγίσεις μέσω δικτύωσης, συνεργασίας και συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και διακυβέρνησης. Το νέο WHO CC at Public Health Wales έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα εργασίας σε συνεργασία με συναφείς εταίρους παγκοσμίως. Ανυπομονούμε να ενημερώσουμε και να προωθήσουμε πιο βιώσιμες πολιτικές, να υιοθετήσουμε τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα και τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας και ευημερίας των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Πλαίσιο για επενδύσεις για την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

αναφορές

 1. Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας. Η ατζέντα 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη. Νέα Υόρκη: Ηνωμένα Έθνη. 2015 (A/RES/70/1; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf) [προσπελάστηκε 08/03/2018].
 2. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. Στο: νομοσχέδιο.gov.uk [ιστοσελίδα]. Ρίτσμοντ: Τα Εθνικά Αρχεία. 2015 (http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents) [προσπελάστηκε 08/03/2018].
 3. Welsh Government (2017) Ευημερία για όλους: η εθνική στρατηγική. (http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-en.pdf) [πρόσβαση 08/03/2018]
 4. Dyakova M, Hamelmann C, Bellis MA, Besnier E, Grey CNB, Ashton K et al. Επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία: ανασκόπηση της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων από πολιτικές δημόσιας υγείας για την υποστήριξη της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση την Υγεία 2020. Κοπεγχάγη: Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη; 2017 (Έκθεση σύνθεσης του Health Evidence Network (HEN) 51).
 5. Dyakova M, Knight T, Price S. Κάνοντας τη διαφορά: επενδύοντας σε βιώσιμη υγεία και ευημερία για τους κατοίκους της Ουαλίας. Cardiff: Public Health Wales NHS Trust; 2016 (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW%20Making%20a%20difference%20ES%28Web%5F2%29.pdf) [προσπελάστηκε 08/03/2018].
 6. Hamelmann C, Turatto F, Then V, Dyakova M. Κοινωνική απόδοση επένδυσης: λογιστική αξία στο πλαίσιο της εφαρμογής Υγεία 2020 και Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κοπεγχάγη: Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη. 2017 (Έγγραφο συζήτησης για την επένδυση για την υγεία και την ανάπτυξη).
Καθηγητής Mark A Bellis
OBE, DSc, Διευθυντής CC ΠΟΥ | + θέσεις

Ο καθηγητής Mark Bellis είναι Διευθυντής Πολιτικής, Έρευνας και Διεθνούς Ανάπτυξης για την Δημόσια Υγεία στην Ουαλία και Καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Bangor. Έχει αναλάβει εκτεταμένη έρευνα, πολιτική και διεθνές έργο στους τομείς του αλκοόλ, των ναρκωτικών, της σεξουαλικής υγείας και της πρόληψης της βίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. συνεργάζεται με τον ΠΟΥ και άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ.

Μαριάνα Ντιάκοβα
Αναπληρωτής Διευθυντής WHO CC, International Health Lead at Δημόσια Υγεία της Ουαλίας | + θέσεις

Η Δρ Dyakova (MD, MPH, PhD, FFPH) είναι Ειδικός στη Δημόσια Υγεία και τη Διεθνή Υγεία, επικεφαλής στη Δημόσια Υγεία της Ουαλίας, αναπληρωτής διευθυντής του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία. Έχει αποκτήσει εμπειρία ως ακαδημαϊκός και επαγγελματίας δημόσιας υγείας, ενημερώνοντας την πολιτική και την πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η Δρ Dyakova συνεργάζεται στενά με το Περιφερειακό Γραφείο της ΠΟΥ για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επενδύσεων για την Υγεία και την Ανάπτυξη στη Βενετία, Ιταλία, υποστηρίζοντας την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία 2020 και την πρωτοβουλία Health Equity Status Report (HESRi ).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο